Συγχρηματοδότηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι, ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους και Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα να υποβάλλουν προτάσεις για αξιολόγηση, ένταξη και χρηματοδότηση. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους. (Ημερομηνία 30.07.2020, Α.Π.: 20959, Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4341, Έκδοση: 1.0). Η πρόσκληση εφαρμόζει στο σύνολο της Νήσου Λέσβου

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε., Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το σκέλος του ΕΠΑΛΘ, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα όσον αφορά το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ.

Θεωρούμε ότι η πρόσκληση αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει πόρους για την Νησιωτική Λέσβο που έχει σημαντική Αλιευτική Δραστηριότητα και Αλιευτικές κοινότητες.

Έχουν προηγηθεί εντατικές διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου και αναμένουμε ουσιαστικές προτάσεις που θα αναδείξουν με φιλοδοξία την ικανότητα της Λέσβου για την επίτευξη στόχων, για αποτελεσματική τοπική διαχείριση, για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί μας.

Το στάδιο αυτό προηγείται πρόσκλησης για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα που θα ακολουθήσει.

Έγγραφα – Έντυπα – Οδηγοί – Υποδείγματα Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. ΕΚΔΟΣΗ 5. – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ από 20.11.2020 σε 04.12.202Λόγω έκτακτων μέτρων πανδημίας-covid-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5.0-16.11.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 4.0-29.10.2020

(Έκδοση 3.0 – Τροποποίηση ποσοστού Υπερδέσμευσης, άρθρο 3.3, και έκδοση 2.0 τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας)

1. Πίνακας Ενδεικτικών Δικαιολογητικών.

1.1 Περίληψη Πρόσκλησης. – Έκσοση 2.0 – 24.09.2020

2 Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης.

2_α Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ).

2_β Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠ.

3. Σχέδιο απόφασης με ίδια μέσα

4 Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης

5 Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης.

6 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων – Μεθοδολογία Αξιολόγησης.

6.1 Οδηγός Αξιολόγησης.

6.2 Αναλυτικός Προϋπολογισμός – Υπόδειγμα.

7 Υποδείγματα Διαχειριστικής Ικανότητας. 7.1 Διαδικασίες και Υποδείγματα Διαχειριστικής Ικανότητας Συλλογικών Φορέων

8 ΦΕΚ_Β_5968_31.12.18.

9_α Ταυτότητα Δεικτών – αριθμός πράξεων.

9_β Ταυτότητα Δεικτών – πλήθος ωφελουμένων.

10 Οδηγίες για Προσβασιμότητα – Τήρηση Υποχρεώσεων για ΑΜΕΑ.

11 Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων.

12 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Δικαιούχου.

13.1 Λίστα Ελέγχου Κ.Ε.

13.1 Λίστα Ελέγχου Κ.Ε.(αρχείο Word)

13.2 Λίστα Ελέγχου Κ.Ε Πολιτισμού.

14 Οδηγίες για Κρατικές Ενισχύσεις.

15.1 Πίνακας Δ1_Λιμάνια.

15.2 Πίνακας Δ2_Λιμάνια.

16.1 Πίνακας Δ1_Κτιριακά.

16.2 Πίνακας Δ2_Κτιριακά.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., Ερμού 4, 81131, Μυτιλήνη και από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. – www.etal-sa.gr, και τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr). Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 20142020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://logon.ops.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 03.08.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 04.12.2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 16:00. (τροποποίηση με απόφαση της ΕΔΠ, νο.30/12.11.2020)

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα καταθέσει στο Πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. στη παραπάνω διεύθυνση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι οι κ.κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Κωσταντίνος Καυλακώνη, Νικόλαος Πλούκος, Καλλιόπη Κουλουδή, Τερψιχόρη Κονάκα, τηλέφωνο: +30 22510 29400 &+30 22510 29577, e-mail: inquiries@etal-sa.gr.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γ.Δ. ΕΤΑΛ Α.Ε.

 

Share