Συγχρηματοδότηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-Φ.Ο.Μ.

Σύμφωνα με το 152.166/ΨΣ2840-Β1/08.08.2014 έγγραφο της ΕΥΔ-Ψ.Σ. με τίτλο “∆ιατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου (1) “«Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ: 374764 Ολοκληρώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται η Κατακύρωση του σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα αποφάσεων του Δ.Σ. […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Σύμφωνα με το 152.161/ΨΣ3410-Β1/07.08.2014 έγγραφο της ΕΥΔ-Ψ.Σ. με τίτλο “∆ιατύπωση Γνώ΅ης για το Σχέδιο Σύ΅βασης του Υποέργου (1) “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέ΅ατος της Λέσχης Πλω΅αρίου “Βενια΅ίν Ο Λέσβιος”” της Πράξης (374044) “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέ΅ατος της Λέσχης Πλω΅αρίου “Βενια΅ίν Ο Λέσβιος””, Ολοκληρώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού […]

Β. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός…

Σήμερα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού έληξε η προθεσμία απάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή επί γραπτών ερωτημάτων από υποψηφίους αναδόχους που έπρεπε να είχαν κατατεθεί έως τις 21.03.2014. Δεν υπήρξαν ερωτήματα. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία 07.04.2014 Μυτιλήνη, 10.02.2014 …Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά […]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός..

Σήμερα σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού έληξε η προθεσμία απάντησης από την Αναθέτουσα Αρχή επί γραπτών ερωτημάτων από υποψηφίους αναδόχους που έπρεπε να είχαν κατατεθεί έως τις 14.03.2014. Δεν υπήρξαν ερωτήματα. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία 01.04.2014 …Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά από τη […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με : “Βενιαμίν Ο Λέσβιος”

Στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας: Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΗΞΗ 30.09.2012 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12.10.2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΒΕΝΙΑΜΗΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ, [11-entypo.apot.diav-veniamin-12.10.2012.pdf, […]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημόσιας Διαβούλευσης «Ψηφ/ση και Ανάδειξη του Πολ. Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης»

Στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας: Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΗΞΗ 30.09.2012 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 12.10.2012 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΦΟΜ, [11-entypo.apot.diav-fom-12.10.2012.pdf, 543 Κb] […]