Συγχρηματοδότηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ

Η παρούσα ενημέρωση αφορά όσους δικαιούχους δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση της πράξης τους, και καθυστερούν στο εγκεκριμένο τους χρονοδιάγραμμα. Δεν αφορά όσους έχουν υποβάλει σχετική ενημέρωση παραίτησης της υλοποίησης της πράξης, είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και πρέπει να επιταχύνουν ή έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση  του επενδυτικού τους σχεδίου. Σε […]

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατίθεται στη συνέχεια η Απόφαση ένταξης 13 ιδιωτικών πράξεων εκ των 15 επιλέξιμων, θα ακολουθήσει τροποποίηση για την ένταξη των 2 επιπλέον επιλέξιμων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύσταση των επιχειρήσεων σε καθορισμένη προθεσμία. Ημερομηνία 29.01.2024, Α.Π.: 23770 – 9ΖΨΖ4653ΠΓ-ΦΤΦ Ένταξη των Πράξεων με τα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Επιλογή 15 νέων επενδυτικών σχεδίων

Πρός: Εγκεκριμένους/Υπαγώγιμους Δικαιούχους Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου (σύμφωνα με κωδικούς πράξης ΠΣΚΕ που παρατίθενται στο Συνημμένο Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων/κατάταξης) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER  Λέσβου της ΕΤΑΛ Α.Ε στις 10/01/2024 και την κοινοποίηση των πορισμάτων στους ενδιαφερόμενους, συνεδρίασε […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ  Για υποβολή πρότασης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση έως δύο (2) Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για έκτακτες ανάγκες της Εταιρείας, ΕΚΔΟΣΗ 1η/16.01.2024, Α.Π.: 23719/16.01.2024. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ότι θα προβεί σε διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση έως […]

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων
Αξιολόγησης, 2ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος
CLLD /LEADER Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 παρεμβάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 17 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και η διαδικασία διοικητικού ελέγχου. Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων […]

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(2η για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα)
Τ.Π Λέσβου, Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020.

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – (2η για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα), Αριθμ. Πρωτ 23209/08.09.2023 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  11.09.2023, ώρα: 13:00 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 10.11.2023, ώρα: 15:00 Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2, Υποδράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.5 & 19.2.3.1 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού […]