Συγχρηματοδότηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ

Η παρούσα ενημέρωση αφορά όσους δικαιούχους δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση της πράξης τους, και καθυστερούν στο εγκεκριμένο τους χρονοδιάγραμμα. Δεν αφορά όσους έχουν υποβάλει σχετική ενημέρωση παραίτησης της υλοποίησης της πράξης, είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και πρέπει να επιταχύνουν ή έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση  του επενδυτικού τους σχεδίου. Σε […]

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρατίθεται στη συνέχεια η Απόφαση ένταξης 13 ιδιωτικών πράξεων εκ των 15 επιλέξιμων, θα ακολουθήσει τροποποίηση για την ένταξη των 2 επιπλέον επιλέξιμων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύσταση των επιχειρήσεων σε καθορισμένη προθεσμία. Ημερομηνία 29.01.2024, Α.Π.: 23770 – 9ΖΨΖ4653ΠΓ-ΦΤΦ Ένταξη των Πράξεων με τα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Επιλογή 15 νέων επενδυτικών σχεδίων

Πρός: Εγκεκριμένους/Υπαγώγιμους Δικαιούχους Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου (σύμφωνα με κωδικούς πράξης ΠΣΚΕ που παρατίθενται στο Συνημμένο Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων/κατάταξης) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER  Λέσβου της ΕΤΑΛ Α.Ε στις 10/01/2024 και την κοινοποίηση των πορισμάτων στους ενδιαφερόμενους, συνεδρίασε […]

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(2η για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα)
Τ.Π Λέσβου, Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020.

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – (2η για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα), Αριθμ. Πρωτ 23209/08.09.2023 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  11.09.2023, ώρα: 13:00 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 10.11.2023, ώρα: 15:00 Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2, Υποδράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.5 & 19.2.3.1 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού […]

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ιδιωτικά έργα ΕΠΑΛΘ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – 23.11.2022 Σε συνέχεια της από 03.11.2022 ανακοίνωσης του δοκιμαστικού συστήματος πληρωμών ενταγμένων πράξεων του Τ.Π. CLLD/LEADER – ΕΠΑΛΘ, έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες πιστοποιήσεις αιτήσεων ελέγχου και καταβολής ενίσχυσης και το σύστημα είναι σε πλήρη λειτουργία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Επιβεβαιώνεται την πρόσβασή σας στο ΠΣΚΕ (όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης) Σημεία […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των […]