ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση έως τριών (3) Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου Χρόνου για έκτακτες ανάγκες της Εταιρείας Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ότι θα προβεί σε διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση έως τριών (3) Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου προκειμένου […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., στο πλαίσιο του: Τοπικό Πρόγραμμα Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3206/12-12-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 4111/Β/2016), προτίθεται να προμηθευτεί ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ ΑΕ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2021-2027

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης στη Λέσβο για το πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο των ενεργειών εμψύχωση/πληροφόρησης της ΟΤΔ, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. για την δημιουργία βιβλίου με ενδεικτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ […]

Πρόσκληση Επιλογής Εξωτερικού συνεργάτη
4.4. Τ.Π. ΕΠΑΛΘ

Η πρόσκληση έκλεισε κατά την καταληκτική της ημερομηνία (21.02.2022) Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [21.01.2022] Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της με το εγκεκριμένο Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με τίτλο: ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ, Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση έως τεσσάρων (4) Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου Χρόνου για έκτακτες ανάγκες της Εταιρείας, ΕΚΔΟΣΗ 1η/31.08.2021, Μυτιλήνη, 31.08.2021, Α.Π.: 21573. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση έως τεσσάρων […]