ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης στη Λέσβο για το πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο των ενεργειών εμψύχωση/πληροφόρησης της ΟΤΔ, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. για την δημιουργία βιβλίου με ενδεικτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ, Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση έως τεσσάρων (4) Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου Χρόνου για έκτακτες ανάγκες της Εταιρείας, ΕΚΔΟΣΗ 1η/31.08.2021, Μυτιλήνη, 31.08.2021, Α.Π.: 21573. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση έως τεσσάρων […]

Πρόσκληση επιλογής εξωτερικού συνεργάτη-συμβούλου για την ομάδα έργου Αξιολόγησης της Τοπικής Αναπτυξιακής
Στρατηγικής του Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου

Η πρόσκληση έκλεισε ατά την καταληκτική της ημερομηνία (19.03.2021) Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [01.03.2021] Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της με το εγκεκριμένο Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με τίτλο: ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής […]

Πρόσκληση σε διαδικασία επιλογής αναδόχου εργολαβίας για χρωματισμούς-επισκευή γραφείων της ΕΤΑΛ Α.Ε. στην έδρα της Ερμού 4, 81131 Μυτιλήνη.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης επιλογής αναδόχου με εξουσιοδότηση στον Γενικό Διευθυντή της, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών ή πρόκειται να εγγραφούν, προκειμένου να επιλέξει την συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη προσφορά για επιλογή αναδόχου εργολαβίας, η οποία θα […]

Πρόσκληση σε διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για
συντονισμό και επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης γραφείων της
ΕΤΑΛ Α.Ε. στην έδρα της Ερμού 4, 81131 Μυτιλήνη.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης επιλογής αναδόχου με εξουσιοδότηση στον Γενικό Διευθυντή της, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους (εσωτερικοί διακοσμητές, Πολ. Μηχανικοί κ.α.) που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών ή πρόκειται να εγγραφούν, προκειμένου να επιλέξει την συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη προσφορά για επιλογή […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ

Σε συνέχεια της Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά αυτή τη φορά έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει ξεκινήσει διαδικασία ενημέρωσης και εμψύχωσης μέσω μικρών εργαστηρίων επιχειρηματικότητας ώστε η πληροφόρηση να περάσει με […]