Συγχρηματοδότηση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ (ΑΛΙΕΙΑΣ)

Στο παρόν άρθρο αναρτώνται (και ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα) οι αποφάσεις ένταξης και οι αποφάσεις χρηματοδότησης διακριτά των πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα και Ιδιωτικού Χαρακτήρα του ΕΠΑΛΘ, και οι τροποποιήσεις αυτών. Α.1  Αποφάσεις ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα (ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) Α.2 Τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ________________________________________________________________________ Β.1 […]