ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης στη Λέσβο για το πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο των ενεργειών εμψύχωση/πληροφόρησης της ΟΤΔ, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. για την δημιουργία βιβλίου με ενδεικτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ […]