Συγχρηματοδότηση

Πρόσκληση Επιλογής Εξωτερικού συνεργάτη
4.4. Τ.Π. ΕΠΑΛΘ

Η πρόσκληση έκλεισε κατά την καταληκτική της ημερομηνία (21.02.2022) Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [21.01.2022] Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της με το εγκεκριμένο Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με τίτλο: ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής […]