Συγχρηματοδότηση

30 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Χρόνια πολλά! – #leaderclld #clldleader   Ο Μάρτιος 2021 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την έναρξη της Kοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1991. Στηρίζουμε δυναμικά με όραμα και στρατηγική την Ύπαιθρο, από την Ορεινή μέχρι την Νησιωτική Ελλάδα μέσα από 30 χρόνια εφαρμογής […]

Πρόσκληση επιλογής εξωτερικού συνεργάτη-συμβούλου για την ομάδα έργου Αξιολόγησης της Τοπικής Αναπτυξιακής
Στρατηγικής του Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου

Η πρόσκληση έκλεισε ατά την καταληκτική της ημερομηνία (19.03.2021) Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [01.03.2021] Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της με το εγκεκριμένο Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με τίτλο: ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής […]