Συγχρηματοδότηση

Αποφάσεις Ένταξης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, ΠΑΑ 2014-2020
Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 02.11.2021  1η Τροποποίηση  Απόφασης Ένταξης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER – Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα Εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση με ΑΔΑ:9ΕΩΞ7ΛΩ-03Τ, της με αρ. πρωτ. οικ.3146/11.12.2020 (ΑΔΑ:ΩΗΓΨ7ΛΩ–603) Απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος Ι της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014–2020», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. […]