Συγχρηματοδότηση

Κανονιστικό Πλαίσιο CLLD/LEADER, Υπουργικές Αποφάσεις Μέτρο 19.2, Αναμορφωμένη Πρόταση Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που αποτελούν πλέον το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Προγράμματα CLLD/LEADER της Ελλάδας. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014-2020. Ειδικότερα για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους της Λέσβου ενημερώνουμε ότι διαμορφώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ οι δομές των Πληροφοριακών Συστημάτων όπου θα αναρτηθούν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης […]