Συγχρηματοδότηση

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 5360/02-07-2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25.04.2017 ______________________________________________________________ “ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020). Σε συνέχεια των αποφάσεων καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 311, 312, 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020, εκδόθηκε η παρακάτω τροποποίηση. Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. Αναστάσιος μ. Περιμένης Γενικός Διευθυντής ______________________________________________________________ […]