Ανακοινώσεις Προμηθειών-Υπηρεσιών, Μητρώο Προμηθευτών-Συνεργατών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/11.01.2010 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ  Α.Ε. που αφορά στη «Δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια αγαθών» και την υπ’ αριθμ 231/31.06.2016 τροποποίηση-επικαιροποίηση της, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., ανακοινώνει: την δημιουργία […]