ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-Φ.Ο.Μ.

Σύμφωνα με το 152.166/ΨΣ2840-Β1/08.08.2014 έγγραφο της ΕΥΔ-Ψ.Σ. με τίτλο “∆ιατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου (1) “«Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ: 374764 Ολοκληρώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται η Κατακύρωση του σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα αποφάσεων του Δ.Σ. […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ

Σύμφωνα με το 152.161/ΨΣ3410-Β1/07.08.2014 έγγραφο της ΕΥΔ-Ψ.Σ. με τίτλο “∆ιατύπωση Γνώ΅ης για το Σχέδιο Σύ΅βασης του Υποέργου (1) “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέ΅ατος της Λέσχης Πλω΅αρίου “Βενια΅ίν Ο Λέσβιος”” της Πράξης (374044) “Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέ΅ατος της Λέσχης Πλω΅αρίου “Βενια΅ίν Ο Λέσβιος””, Ολοκληρώνεται η διαδικασία του Διαγωνισμού […]