ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ

..ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ: Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του ’ξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 – 2013, για την Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ… …η ΕΤΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει τη διδικασία υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδυτικών σχεδίων και δικαιούχων, ενταγμένων στον ’ξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013… 1. ΔΕΛΤΙΟ […]

Διαδικασίες-Διευκρινήσεις για την υλοποίηση έργου Υποστηρικτικού Μηχανισμού Βορίου Αιγαίου.

Μετά την Υπογραφή της Σύμβασης με το ΥΠΑΑ&Τ, και το “Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου ΑΜΚΕ”, στις 07.08.2012, ξεκίνησε η διαδικασία υποστήριξης των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στον άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ), για τα μέτρα 311, 312 και 313 Α και Β. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία και έγγραφα […]