Συγχρηματοδότηση

ΑΞΟΝΑΣ 3-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”

Σύντομα η πρώτη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλάισιο του άξονα 3 του ΠΑΑ για Ιδιωτικά έργα… Πληροφορίες (προκηρύξεις κλπ) σχετικά με τον ΑΞΟΝΑ 3, (πρώην Ο.Π.Α.Α.Χ.) θα βρείτε στην επιλογή ΚΥΡΙΑ PROJECTS: ΟΠΑΑΧ που πλέον θα αφορά και τον ΑΞΟΝΑ 3 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”. ΑΞΟΝΑΣ 3. […]