Συγχρηματοδότηση

Πρός: Εγκεκριμένους/Υπαγώγιμους Δικαιούχους Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου (σύμφωνα με κωδικούς πράξης ΠΣΚΕ που παρατίθενται στο Συνημμένο Οριστικό Πίνακα Αποτελεσμάτων/κατάταξης)

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER  Λέσβου της ΕΤΑΛ Α.Ε στις 10/01/2024 και την κοινοποίηση των πορισμάτων στους ενδιαφερόμενους, συνεδρίασε η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος και διαπίστωσε ότι δεν προκύπτουν μεταβολές από το προσωρινό πίνακα κατάταξης αλλά προκύπτει ανάγκη μεταφοράς πόρων μεταξύ υποδράσεων, έλαβε σχετική απόφαση για αίτηση μεταφοράς πόρων μεταξύ υποδράσεων η ποία δόθηκε από την αρμόδια ΕΥΕ-ΠΑΑ σήμερα με την υπ΄ αριθμ. 86/16.01.2024 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ ΠΑΑ επί της μεταφοράς πόρων μεταξύ διαφορετικών υποδράσεων και όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμ 93/11.01.2024 απόφαση της ΕΔΠ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Προκειμένου η ΕΤΑΛ ΑΕ να προβεί στην έκδοση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων για τις εγκεκριμένες πράξεις, (Άρθρο 12 ΥΑ 1337/04.05.2022) όπως αυτή ισχύει, σύμφωνα με τις θεσμικές προθεσμίες, παρακαλούμε να προσκομίσετε ΑΜΕΣΑ τα κάτωθι δικαιολογητικά έως την Τρίτη, 23.01.2024.

  1. Προσκομίζονται κατά περίπτωση για Φυσικά Πρόσωπα / Νομικά Πρόσωπα :

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, που θα τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα ή ότι δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης, λύσης, εκκαθάρισης, για τα νομικά πρόσωπα.

  1. Τυχόν ειδικότερες υποχρεώσεις,

που προκύπτουν από τη διαδικασία Αξιολόγησης, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στις σχετικές Εγκρίσεις Εισηγήσεων Αξιολόγησης, που έχετε ήδη παραλάβει. (παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά τα φύλλα αξιολόγησης που έχετε λάβει).

  1. Για τις υπό σύσταση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

Έναρξη δραστηριότητας στην οικεία ΔΟΥ, και προσκόμιση του μητρώου TAXIS με το ΑΦΜ της συστημένης πλέον δικαιούχου εταιρείας και για εταιρείες το καταστατικό σύστασης δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ! το σημείο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση (16.01.2024) των αποτελεσμάτων – ΕΩΣ 23.01.2024 (!).

Παρακαλούμε για την άμεση προσκόμισή τους στην ΟΤΔ (η μη προσκόμιση ΑΦΜ και έναρξης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις έως την Τρίτη 23.01.2024 θα επιφέρει την οριστική απόρριψη της πράξης με απόφαση της ΕΔΠ).

Κατόπιν έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής Σύμβασης μεταξύ των εγκεκριμένων – ενταγμένων πλέον δικαιούχων και της ΕΤΑΛ Α.Ε. Θα ακολουθήσει νεότερη ατομική ενημέρωση για την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και για τους όρους – υποχρεώσεις που διέπουν την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share