ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
ΕΡΓΑ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" 2007-2013


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ
...Κατακύρωση Διαγωνισμού, Για το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ: 374044
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-Φ.Ο.Μ.
...Κατακύρωση Διαγωνισμού, για το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης» με κωδικό ΟΠΣ: 374764
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Β. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός...
...Για το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜIΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» ΟΠΣ: 374044
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Α. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός...
...Για το έργο «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης» ΟΠΣ: 374764.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: "Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"
...Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά από επεξεργασία των υποβληθέντων σχολίων, τα αποτελέσματα της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου διακήρυξης του Έργου με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος»
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης»
...Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει μετά από επεξεργασία των υποβληθέντων σχολίων, τα αποτελέσματα της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου διακήρυξης του Έργου με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης»
Ολόκληρο το άρθρο >>>