Συγχρηματοδότηση

Στα πλαίσια του Μέτρου 2 του τοπικού προγράμματος Κ.Π Leader II έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση για την υλοποίηση ενέργειας που αφορά την “Κατάρτιση στελεχών νέων Δήμων στην διαχείριση και τον σχεδιασμό επενδύσεων στον τομέα της τοπικής-αγροτικής ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στα πλαίσια της φιλοσοφίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER”.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων θα είναι 16 άτομα, η διάρκεια 150 ώρες, με προϋπολογισμό της ανωτέρω ενέργειας να ανέρχεται σε 12 εκατ. δρχ. Η ενέργεια κατάρτισης, θα υλοποιηθεί από την ίδια την ΟΤΔ (σχετική υπουργική απόφαση έγκρισης) η οποία θα αναθέσει την εκτέλεση σε πιστοποιημένο ΚΕΚ.
Με την ανωτέρω ενέργεια επιδιώκεται η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των παρεμβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω του Leader, (αλλά και κατά προέκταση των δημοτών), στην τοπική ανάπτυξη με την ευκαιρία των συνενώσεων και της στελέχωσης των δήμων με επιστημονικό προσωπικό.

Επωφελούμενοι της ενέργειας θα είναι έμμεσα και οι 13 Δήμοι του νησιού, αφού η διασπορά των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει όλες τις περιοχές των νέων δήμων.
Θεωρούμε ότι η ΟΤΔ μπορεί να είναι φορέας υλοποίησης της ενέργειας δεδομένου ότι είναι γνώστης των παρεμβάσεων του Leader στη περιοχή, έχει επαφή με όλους τους Δήμους του νησιού και συνδέεται θεσμικά μαζί τους αφού η ΤΕΔΚ είναι μέλος της.

Το σχέδιο προβλέπει την κατάρτιση από επιστήμονες και επαγγελματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο σε θέσεις που αποκτούν εμπειρία απαραίτητη σε στελέχη των Δήμων. Το θεωρητικό σκέλος θα καλύψει τέσσερις θεματικές ενότητες:

 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ LEADER

 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στη συνέχεια έμφαση θα δοθεί στην επιτόπου έρευνα η οποία θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό προσομοίωσης προγράμματος ενταγμένου στη φιλοσοφία της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER.
Θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης με όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη αποτίμηση των αναγκών των περιοχών που είναι ενταγμένες στον σχεδιασμό LEADER, και καταγραφή δυνητικών επενδυτών και επενδύσεων.
Η προσέγγιση αυτή θα γίνει μέσα από συναντήσεις τουλάχιστον μία σε κάθε Δημοτική περιοχή με την ευθύνη οργάνωσης του/των εκπροσώπων του εκάστοτε Δήμου και με συμμετοχή όλων των καταρτιζομένων οι οποίοι θα ενημερώσουν τον τοπικό πληθυσμό με στοιχεία των δημοτικών – τοπικών προγραμμάτων αλλά και με το πλαίσιο των εξελίξεων του Γ΄Κ.Π.Σ. Οι καταρτιζόμενοι θα καταγράψουν τα στοιχεία που θα προκύπτουν με στόχο να αποτελέσουν το υλικό το οποίο θα επεξεργαστούν στο δεύτερο στάδιο της πρακτικής.

Το Δεύτερο στάδιο της πρακτικής θα επικεντρωθεί στην επεξεργασία και αποτίμηση των δεδομένων με τελικό στόχο την δημιουργία ενός μοντέλου προτάσεων για την τοπική ανάπτυξη το οποίο θα καταγραφεί και θα παραχθεί σε αντίτυπα για την χρήση των ίδιων των καταρτιζομένων αλλά και πιθανά ενδιαφερομένων φορέων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

 1. Κατάρτιση των επωφελούμενων σε θέματα ενδιαφέροντος ενόψει του Γ΄ Κ.Π.Σ.
  Οι καταρτιζόμενοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους αποτελούνται από νέους επιστήμονες με διάθεση διερεύνησης των θεματικών ενοτήτων και δημιουργίας άποψης στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

 2. Δημιουργία πνεύματος σύμπραξης στο σύνολο των Δήμων της Λέσβου.
  Οι καταρτιζόμενοι έχουν ήδη συνεργαστεί σε άλλα σεμινάρια και εκτιμάται ότι έχουν ήδη αποκτήσει το απαραίτητο πνεύμα συνεργασίας και με την παρούσα κατάρτιση καλούνται να το εφαρμόσουν στη πράξη με στόχο μετρήσιμα αποτελέσματα. 

 3. Καταγραφή επενδυτικών αναγκών, δημιουργία κλίματος και επενδυτικού ενδιαφέροντος.
  Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην πρακτική εφαρμογή με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη καταγραφή στα πλαίσια των θεωρητικών σχεδίων, επενδύσεων και δυνατοτήτων πραγματοποίησής τους με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει η περιοχή. 

 4. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του τοπικού στοιχείου.
  Η έως τώρα εκτίμηση είναι ότι η ενημέρωση είναι ελλιπής, ότι μόνο φυλλάδια και παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο, έστω και σε μία επαρχιακή περιοχή όπως η Λέσβος δεν είναι αρκετά, η προσέγγιση του τοπικού στοιχείου στον τόπο δραστηριοτήτων τους, μέσω ανθρώπων (καταρτιζόμενοι) τους οποίους γνωρίζουν εκτιμάται ότι θα αποδώσει ρεαλιστικά στοιχεία και μία εικόνα (είτε θετική είτε αρνητική) η οποία θα είναι πιο κοντά στη πραγματικότητα. 

 5. Δημιουργία βάσης αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.
  Οι παρεμβάσεις του LEADER, έχουν συγκεκριμένη φιλοσοφία και άποψη, πάνω σε αυτά τα δεδομένα τα στοιχεία βάσης για αξιολόγηση είναι ανεπαρκή, θα γίνει μία προσπάθεια να καταγραφούν στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τους καταρτιζόμενους να αξιολογούν επενδύσεις, την βιωσιμότητα, επιτευξιμότητα και προστιθέμενη αξία προτάσεων. 

 6. Απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας από τους καταρτιζόμενους, και τον φορέα υλοποίησης της κατάρτισης.
  Τα θέματα τα οποία θα εξετασθούν καλύπτουν σε ένα βαθμό τις ανάγκες των περιοχών και μπορεί να γίνει μια ποιοτική και δυναμική ανάλυση τους σε ικανοποιητικό επίπεδο με στόχο την διερεύνηση και την κατανόηση όρων όπως καινοτομία, πρωτοπορία, φιλοσοφία LEADER, μελλοντικές προοπτικές και εξελίξεις.

Προφίλ συνόλου καταρτιζομένων:

Απόφοιτοι πανεπιστημιακού επιπέδου στη συντριπτική πλειοψηφία και σε αρκετές περιπτώσεις με μεταπτυχιακούς τίτλους, νέοι / νέες σε ηλικία (25-35), ισορροπημένη παρουσία ανδρών-γυναικών, ενασχόλησή τους στον οικείο Δήμο με σχετικά θέματα με την κατάρτιση.
Οι ειδικότητες αποτελούνται από Οικονομολόγους, Γεωπόνους, Μηχανικούς κα.

Η επιλογή έγινε σύμφωνα με την κρίση των Δημάρχων για τις ανάγκες των δήμων τους.
Από τους Δημάρχους ζητήθηκε με επιστολή να ορίσουν το στέλεχος του Δήμου τους που πιστεύουν ότι θα πρέπει να καταρτισθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο αφού προηγουμένως οι Δήμαρχοι της Λέσβου ενημερώθηκαν για τους στόχους της κατάρτισης.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιλαμβάνει την εισαγωγή στις έννοιες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
Παρουσιάζεται η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε., όπως εξειδικεύεται από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων. Παρουσιάζεται ειδικότερα το πλαίσιο και οι κανονισμοί των κοινοτικών πρωτοβουλιών.
Αναλύεται το περιεχόμενο και οι διαδικασίες κατάρτισης και υλοποίησης του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Τέλος, παρουσιάζεται η γεωργική πολιτική της Ε.Ε., η έννοια της ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης και του αγροτουρισμού.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ LEADER

Παρουσιάζεται το περιεχόμενο, οι προδιαγραφές, το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων LEADER-1 και LEADER-2.
Παρουσιάζεται η εμπειρία από την υλοποίηση στη Λέσβο των 2 προγραμμάτων.
Γίνεται αναφορά στο νέο πλαίσιο που αφορά την κατάρτιση του LEADER+

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Παρουσιάζεται το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν την κατάρτιση την υλοποίηση ενός έργου – ενέργειας LEADER και συγκεκριμένα:

 • η σύνταξη τεχνικού δελτίου

 • η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

 • η διοίκηση έργου (project management)

 • οι διαδικασίες ελέγχου όπως απορρέουν από τις συμβάσεις και τις εγκυκλίους

 • οι διαδικασίες ανάθεσης και δημοπράτησης έργων και μελετών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρουσιάζονται οι ειδικότερες διαδικασίες που ισχύουν στις περιπτώσεις που φορείς υλοποίησης των έργων είναι δημοτικές επιχειρήσεις ή τα έργα υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το πρώτο μέρος της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει την εξοικείωση των καταρτιζομένων στελεχών με τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που ασκούνται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης και την 3μελή Επιτροπή Ελέγχου.

Στην συνέχεια οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν σε ενημερωτικές συσκέψεις που πραγματοποιούνται σε κατά τόπους δήμους, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων τοπικών φορέων.
Στις συναντήσεις αυτές επιδιώκεται η ενημέρωση για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο του LEADER+ και η καταγραφή δυνητικών σχεδίων, έτσι ώστε να προκύψει για κάθε περιοχή ένα πρόπλασμα επιχειρησιακού σχεδίου, και μια απόπειρα δημιουργίας μιας βάσης αξιολόγησης.

Το τρίτο μέρος αφορά στην επεξεργασία των στοιχείων που θα έχουν συλλεχθεί με στόχο την αποτύπωσή τους σε πιλοτικό μοντέλο πρότασης όσο το δυνατόν πληρέστερου σχεδίου. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η καινοτομία της κατάρτισης έγκειται στην φιλοδοξία του σχεδιασμού της, στην προσπάθεια να ξεπεράσει κάθε εφαρμοσμένη μέχρι τώρα προσπάθεια καταγραφής εμπειριών και πρακτικών στα πλαίσια σχεδιασμού δράσεων τοπικής ανάπτυξης.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. “χρησιμοποιεί” ως όχημα τα στελέχη των διευρυμένων Δήμων που για πρώτη φορά συντάσσονται σε μία ομάδα η οποία δεν θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια ουτοπική μελέτη, αλλά θα προσπαθήσει να κερδίσει την πολύτιμη εμπειρία της συνεργασίας σε μια καινούργια πρακτική, θα επιδιώξει να χαράξει μια προσομοίωση πιλοτικών σχεδίων όχι μέσα από κάποιο γραφείο φορέα αλλά μέσα στον πυρήνα του αγροτικού πληθυσμού, θα προσπαθήσει να περάσει την ιδέα της καινοτομίας.
Πολλές φορές ακούγεται η λέξη καινοτομία και όλοι όσοι χαράζουν αναπτυξιακές στρατηγικές περιμένουν να προκύψουν καινοτόμες ιδέες, στην παρούσα προσπάθεια φιλοδοξούμε να φέρουμε πραγματικά από “κάτω προς τα πάνω” αυτήν την ιδέα της καινοτομίας εξηγώντας τι πραγματικά σημαίνει ο όρος ο οποίος τείνει να χάσει την σημασία του.

Γνωρίζουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν και τους περιορισμούς μιας τοπικής κοινωνίας, όμως γνωρίζουμε επίσης τι σημαίνει πιλοτικός σχεδιασμός, πιλοτική πρωτοβουλία και πάνω σε αυτή τη λογική στηριζόμαστε για να υλοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία με στόχο την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της.

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια και μόνο είναι μια καινοτομία, εκτιμώντας ρεαλιστικά την προσπάθεια περιμένουμε να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τις αδυναμίες μας και τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίζουμε με ομαδική δουλειά , με την ήδη δηλωμένη πλήρη στήριξη της ΤΕΔΚ Λέσβου, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος, στηρίζεται στην προσέγγιση των βασικών αρχών της εκπαίδευσης και μάλιστα μέσα από ένα κύκλο θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης ενός προγράμματος κατάρτισης, με τις ιδιαιτερότητες των καταρτιζομένων, που είναι ενήλικες σχεδόν όλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ, εργαζόμενοι στους Δήμους. 
Πιο αναλυτικά, μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής στάδια:

1ο ΣΤΑΔΙΟ:
Στο πρώτο στάδιο γίνεται ουσιαστικά η προσέγγιση του καταρτιζόμενου με τον εκπαιδευτή, μέσα από μια αλληλογνωριμία. Στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να παρουσιάσουν το επίπεδο των γνώσεων τους πάνω στο αντικείμενο, καθώς και την εμπειρία που έχουν λόγω της εργασίας τους στους Δήμους, γεγονός που θα οριοθετήσει αφενός την αφετηρία της διάλεξης και αφετέρου σε μεγάλο βαθμό θα προσδιορίσει το βάθος και τον όγκο της.

2ο ΣΤΑΔΙΟ:
Στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνεται η καθαυτή διδασκαλία, με τις εξής βασικές διδακτικές μεθόδους.

 • Διάλεξη: Είναι ο κύριος κορμός της όλης διαδικασίας κατάρτισης, όπου η γνώση μεταφέρεται από τον εκπαιδευτή στον καταρτιζόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βασικό στοιχείο της διάλεξης είναι η χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας, ώστε να κρατιέται αμείωτο το ενδιαφέρον των καταρτιζομένων.
   

 • Επίδειξη: Η επίδειξη έχει σα στόχο να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των καταρτιζομένων και να βοηθήσει ιδιαίτερα αυτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να προσλάβουν τα μέγιστα από τη διάλεξη.
   

 • Διάλογος: Ο διάλογος κρατά ζωηρό και αμείωτο το ενδιαφέρον των καταρτιζομένων. Βοηθά στην ανταλλαγή απόψεων και ουσιαστικά είναι ο μόνος τρόπος αμφίδρομης επικοινωνίας. Επιπλέον βοηθά τους καταρτιζόμενους να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους γνώσεις γύρω από το αντικείμενο και να κατανοήσουν καλύτερα τα νέα πράγματα που διδάσκονται.
   

 • Μελέτη περιπτώσεων: Η μελέτη περιπτώσεων ουσιαστικά κάνει μια προσομοίωση της πραγματικότητας και των περιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο αντικείμενο στην πράξη, μέσα στις ασφαλείς συνθήκες παρακολούθησης του προγράμματος στην τάξη, με την αλληλεπίδραση των καταρτιζομένων μεταξύ τους, καθώς και με τον εκπαιδευτή τους. Ο καταιγισμός ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων είναι βασικό στοιχείο επιτυχίας της φάσης αυτής.
   

 • Ομαδική εργασία: Βασικό συστατικό επιτυχίας του προγράμματος είναι η δυνατότητα της ομαδικής εργασίας, ώστε ο καταρτιζόμενος να δρα συλλογικά και να μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις, έτσι ώστε να οδηγείται στη βέλτιστη δυνατή λύση. Η εμπειρία αυτή καλλιεργείται συστηματικά μέσα στην όλη διαδικασία της κατάρτισης.

3ο ΣΤΑΔΙΟ:
Στο τρίτο στάδιο υλοποιείται η πρακτική άσκηση, στη διάρκεια της οποίας οι καταρτιζόμενοι εμπλέκονται με το αντικείμενο της κατάρτισης στην πράξη.
Σε πρώτη φάση η πρακτική άσκηση θα γίνει στους χώρους της ΕΤΑΛ ΑΕ, με στόχο οι καταρτιζόμενοι να εξοικειωθούν με την τοπική ομάδα δράσης του LEADER στη Λέσβο, καθώς και με τα μέσα εργασίας που χρησιμοποιεί όπως το λογισμικό. Παράλληλα θα εμπεδώσουν τις διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΤΑΛ ΑΕ, όσον αφορά την πορεία ένταξης – υλοποίησης – παρακολούθησης ενός επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια πάντα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER.
Σε δεύτερη φάση, οι καταρτιζόμενοι θα οργανώσουν και θα συμμετέχουν σε συναντήσεις εργασίας και ενημέρωσης ΟΤΑ, υποψήφιων επενδυτών και φορέων γενικότερα σε κάθε Δήμο του Νησιού.
Στόχος θα είναι η ενημέρωση για τις κατευθύνσεις που θέτουν οι στρατηγικές της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και της Ελλάδας για την τοπική ανάπτυξη, η εμψύχωση των επενδυτών και η προσπάθεια δημιουργίας επενδυτικού ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των νέων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, που αναμένονται σύντομα. 
Σε τρίτη φάση οι καταρτιζόμενοι θα προχωρήσουν στη καταγραφή, στην ανάλυση και επεξεργασία και τελικά σύνταξη προτάσεων πρότυπων επιχειρηματικών σχεδίων και προσομοίωση ενός πιλοτικού σχεδίου πρότασης στα πλαίσια της φιλοσοφίας της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER.

4ο ΣΤΑΔΙΟ:
Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο εκπόνησης του προγράμματος, περιλαμβάνει την ανακεφαλαίωση και την αξιολόγηση, έτσι όπως περιγράφεται και στη συνέχεια.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι καταρτιζόμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος λόγω της επαγγελματικής τους ενασχόλησης στις υπηρεσίες των Δήμων, θα μπορέσουν με την απόκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, να στηρίξουν τους ΟΤΑ αλλά και τους φορείς στις περιοχές τους, στον καλύτερο προγραμματισμό των αναγκών τους και στη συνέχεια στην τεχνική τους στήριξη για την υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Η δράση τους στις περιοχές των Δήμων τους θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, με την ενεργοποίηση των τοπικών φορέων την υποβολή και ένταξη διάφορων επενδυτικών σχεδίων.

Οι καταρτιζόμενοι αυτού του προγράμματος, σίγουρα θα μπορέσουν να ενισχύσουν και να παίξουν το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους Δήμους αλλά και τους ιδιώτες των περιοχών τους, με τους κεντρικούς φορείς που αποφασίζουν για τις κατανομές και τις χρηματοδοτήσεις μέσω Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι καταρτιζόμενοι μετά την εμπειρία που θα αποκτήσουν από την παρακολούθηση του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τεχνικά τόσο τους ΟΤΑ στους οποίους εργάζονται όσο και τους τοπικούς φορείς στις περιοχές τους.
Θα μπορέσουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται από όλους τους Δήμους για ίδρυση τοπικών γραφείων ανάπτυξης, που θα στηρίξουν τοπικά την αναπτυξιακή προσπάθεια και θα φέρουν τεχνογνωσία σε επίπεδο Δήμου.

Μέσα από την πρακτική τους εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα προβλήματα των γειτονικών τους περιοχών αλλά και ευρύτερα του Νησιού, γεγονός που θα τους κάνει πολύτιμους τοπικούς συνεργάτες με ορίζοντα υπέρ-τοπικό και δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην περιοχή του Δήμου στον οποίο εργάζονται.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την ενέργεια είναι η γνωριμία των καταρτιζομένων με το χώρο του σχεδιασμού, την υλοποίησης και της παρακολούθησης επιχειρηματικών σχεδίων (προσέγγιση της φιλοσοφίας “από κάτω προς τα πάνω”).
Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τοπικό επίπεδο. 

Οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τους καταρτιζόμενους, λόγω της Πρακτικής τους Άσκησης στο χώρο της ΕΤΑΛ ΑΕ αλλά και η εμπειρία τους από τον προβληματισμό που θα αναπτυχθεί στις επιμέρους συναντήσεις στους Δήμους, θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια στην προσπάθεια προγραμματισμού και υλοποίησης προγραμμάτων που θα στηρίξουν στην επαγγελματική τους ενασχόληση στη συνέχεια και την στήριξη των αναπτυξιακών και επενδυτικών προσπαθειών σε τοπικό επίπεδο.

Βέβαια για να μιλάμε ρεαλιστικά, στόχος δεν είναι η πλήρης εκπαίδευση των καταρτιζομένων και η κάλυψη όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται από έναν άνθρωπο που θα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο αλλά η διεύρυνση του ορίζοντα αυτών των ανθρώπων, η γνωριμία τους με τους κεντρικούς μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων και η καλλιέργεια του πνεύματος της συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται σε διάφορους φορείς αλλά και ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και προσαρμοστικότητας στις δυναμικές εξελίξεις της εποχής.

Όσον αφορά την αποδοχή της προσφοράς τους τουλάχιστον από τους Δήμους, πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά καλή από το ήδη δηλωμένο ενδιαφέρον των δήμων με το οποίο στηρίζεται η προσπάθεια αυτή από τους ίδιους τους Δημάρχους του Νησιού.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 • Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου
  Το Εμπορικό επιμελητήριο Λέσβου μέσω του προέδρου του, έχει δηλώσει το ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει ακόμα και με παρατηρητές την προσπάθεια και να συμμετάσχει με τις διασυνδέσεις του και τα μέλη του στην πραγματοποίηση της πρακτικής.
  Παρέχει επίσης στην διάθεση της ομάδας εργασίας στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει από τις δραστηριότητές του. 

 • Ένωση Αγροτικών συνεταιρισμών Λέσβου
  Η ένωση Αγροτικών συνεταιρισμών Λέσβου προτίθεται να βοηθήσει στην κινητοποίηση των μελών της για την παρουσία τους στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο νησί και την υποβολή προτάσεων που θα αναφέρουν τις ανάγκες των μελών της. 

 • Αγροτική Τράπεζα Μυτιλήνης 

 • Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου 

 • Διεύθυνση Γεωργίας Ν.Α. Λέσβου.

Η παρουσία τους και η ανάπτυξη εκ μέρους τους των δραστηριοτήτων τους και των δυνατοτήτων τους κρίνεται σημαντική και η συμμετοχή τους στις συναντήσεις θα βοηθήσει στην απάντηση ερωτημάτων για χρηματοδότηση και χρηματοοικονομική στήριξη επενδυτικών σχεδίων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος θα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της ομαλής τήρησης του προγράμματος τόσο των καταρτιζομένων όσο και των εκπαιδευτών. Θα τηρούνται σχολαστικά τα στοιχεία των ωρών διδασκαλίας, της παρακολούθησης και της συμμετοχής των καταρτιζομένων.
Σημασία δίνεται και στην αξιολόγηση που θα γίνει από εξωτερικό αξιολογητή.
Θα υπάρχει στο τέλος των βασικών θεματικών ενοτήτων στη θεωρητική κατάρτιση, δυνατότητα εξέτασης των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την κρίση του εκπαιδευτή, ενώ όλα τα παραπάνω στοιχεία θα τηρούνται σχολαστικά στο φάκελο του προγράμματος από τη Γραμματεία.

Όμοια θα τηρηθούν στοιχεία παρακολούθησης της ομαλής εξέλιξης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων. Ειδικά στοιχεία αξιολόγησης θα τηρηθούν στο φάκελο του προγράμματος με τη συνεργασία της εταιρείας που θα φιλοξενήσει το πρόγραμμα και του υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης.

Τέλος θα προβλεφθεί σε διάστημα ενός έτους από τη λήξη του προγράμματος επικοινωνία της Γραμματείας του προγράμματος κατάρτισης με τους καταρτιζόμενους, με στόχο να υπάρξουν στοιχεία για την αξιοποίηση των γνώσεων τους στην κατάρτιση επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ιδιαίτερα του LEADER+. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δήμος Γέρας, Αβαγιανού Ελπίδα
Δήμος Λουτρόπολης Θερμής, Ασμάνη Γαρυφαλλιά
Δήμος Ερεσού – Αντισσης, Ατσικμπάση Μάρθα
Δήμος Ερεσού – Αντισσης, Γιαννέλη Μαρία
Δήμος Πολιχνίτου, Γουδής Ιγνάτιος
Δήμος Πέτρας, Καλλιπολίτης Βασίλειος
Δήμος Μυτιλήνης, Καρακωσταντίνος Γρηγόριος
Δήμος Γέρας, Καραμβάλης Ιουλίος
Δήμος Μανταμάδου, Καρνέζη Παναγιώτα
Δήμος Καλλονής, Κλαδογένη Αμερσώ
Δήμος Μήθυμνας, Παττακού Κατερίνα
Δήμος Αγίας Παρασκευής, Πολιτάκη Αγγελική
ΤΕΔΚ Ν. Λέσβου, Ράπτη Έφη
Δήμος Πλωμαρίου, Σάκκης Ευστράτιος
Δήμος Αγιάσου, Χατζηεμμανουήλ Μαρία
Δήμος Ευεργετουλα, Χωριατέλλη Νίκη

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • ΕΤΑΛ Α.Ε.:

  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΕΤΑΛ Α.Ε., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΚΛΗΣ ΤΣΑΓΑΛΟΣ 
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΖΩΗ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΒΑΓΗ

 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 • ΚΕΚΑΝΑΛ Α.Ε.

 • ΤΟ ΚΕΚΑΝΑΛ Α.Ε. ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ:

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ

 • ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΝΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΙΑΝΘΙΔΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγένθυση


ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ