Συγχρηματοδότηση

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4- ΠΑΑ (2014-2020).

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Αξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκε η παρακάτω 7η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Αξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020»της ΕΥΕ ΠΑΑ. Η τροποποίηση αφορά παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων από 31 Αυγούστου 2018 σε 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Ολόκληρη την απόφαση τροποποίησης μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr με αριθμό ΑΔΑ: ΩΖΨΒ4653ΠΓ-ΝΕΟ

7η τροποποίηση 537422-7-2016

Share