Συγχρηματοδότηση

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – (2η για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα), Αριθμ. Πρωτ 23209/08.09.2023

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  11.09.2023, ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 10.11.2023, ώρα: 15:00

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2, Υποδράσεις 19.2.2.4, 19.2.2.5 & 19.2.3.1 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΕΤΑΛ Α.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Έγγραφα – Έντυπα – Οδηγοί – Υποδείγματα Πρόσκλησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ: Τονίζουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή στο ΠΣΚΕ και έως ώρα 15.00, να υποβάλλουν ιδιοχείρως (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΕΤΑΛ Α.Ε αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, «01_II_2.Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής».

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ!

_______________________________________________________________________

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  11.09.2023, ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 10.11.2023, ώρα: 15:00

__________________________________________________________________

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ) ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 03/10/2023

___________________________________________________________________________

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αρχεία της πρόσκλησης:

0.Πρόσκληση 19.2-ΕΤΑΛ.v.2.2-01.09.2023

01_II_2.Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής.v.2.2-01.09.2023

02_I_1 Αίτηση Στήριξης.2.2

03α_I_2. Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία.2.2

03β_Αίτ.Στήρ.Αναλ.Προϋπ.Εργ.v.2.2

03γ_Πίν.τιμ.μον.κατ.εργ.2.2

03δ_Επιλέξιμοι ΚΑΔ.v.2.2

04_I_6.Μελέτη Βιωσιμότητας.v.2.1

05_I_3.Πίνακας Δικαιολογητικών.v.2.2

06_I_7.Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου.2.2

07_I_4.Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ.v.2.2

08_I_5.Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis.v.2.2

09_ΙΙ_3 Ορισμός ΜΜΕ.2.2

10_Ορισμός Προβληματικής.v.2.2

11_Εξασφάλιση της προσβ.ΑΜΕΑ.v.2.2

12_Σχέδιο για υποβ.συμπ.στοιχείων.v.2.2

13_Ι_8 Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής_2023.2.1

14_ΙΙ_1 ΑΠΟΦ.ΕΝΤ.ΙΔ.19.2-2023_2.1

15_ΙΙΙ_1 Υπόδειγμα Πινακίδας2023.2.1

16_ΙΙΙ_2 Λογότυπα_2023.2.1

17_ΙΙ_5. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.2.1

18_ΙΙΙ_3 Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης LEADER_CLLD_V2

______________________________________________

Θεσμικό Πλαίσιο Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Αντικατάσταση της ΥΑ 3083 Πλαίσιο Υλοποίησης Μέτρου 19, Υπομέτρα 19.2 και 19.4.

______________________________________________________________________

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2251029400 ή 29577 (κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Τερψιχόρη Κονάκα, Νικόλαος Πλούκος ), ή στο e-mail: inquiries@etal-sa.gr.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής – ΕΤΑΛ Α.Ε.

 

Share