2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Αριθμ. Πρωτ 20350/10.05.2019

(1η πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 21.05.2019, ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 10.10.2019, ώρα: 15:00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ (ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6 & 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΕΤΑΛ Α.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις σε τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο)

3η Τροποποίηση, Απόφαση ΕΔΠ 16/17.09.2019

Έγγραφα – Έντυπα – Οδηγοί – Υποδείγματα Πρόσκλησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ: Τονίζουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή στο ΠΣΚΕ και έως ώρα 15.00, να υποβάλλουν ιδιοχείρως (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΕΤΑΛ Α.Ε αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, «01_Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής».

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ!

_______________________________________________________________________

Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 21.05.2019, ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 10.10.2019, ώρα: 15:00

Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης CLLD/LEADER

__________________________________________________________________

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)30.09.2019 (NEO) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ23.07.2019

___________________________________________________________________________

Σημείωση: Τα τροποποιημένα σημεία των σχετικών αρχείων έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα επισήμανσης κειμένου.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αρχεία της πρόσκλησης:

0_Πρόσκληση 19.2-ΕΤΑΛ.v.3.0 3η Τροποποίηση, ΕΔΠ 16/17.09.2019

01_Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής-ΕΤΑΛ-v.3.02η Τροποποίηση, ΕΔΠ 15/15.07.2019

02_Αίτηση Στήριξης-v.1.0

03α_Αίτηση Στήριξης-Συμπληρωματικά.Στοιχεία-ΕΤΑΛ.v.3.01η Τροποποίηση, ΕΔΠ – 14/29.05.2019, 

03β_Αίτηση Στήριξης – Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών.v.1.0

03γ_Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες.v.1.0

03δ_Επιλέξιμοι ΚΑΔ.v.3.0 – 2η Τροποποίηση, ΕΔΠ 15/15.07.2019

04_Μελέτη Βιωσιμότητας.v.1.0

05_ Πίνακας Δικαιολογητικών.v.2.02η Τροποποίηση, ΕΔΠ 15/15.07.2019

06_Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου.1.0

07_Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ.v.1.0

08_Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis.v.1.0

09_Ορισμός ΜΜΕ.v.1.0

10_Ορισμός Προβληματικής.v.1.0

11_Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.v.1.0

12_Υπόδειγμα_Έκθεσης_Αυτοψίας.v.1.0

13_Σχέδιο εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.v.1.0

14_Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων.v.1.0

15_Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης.v.1.0

16_Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής.v.1.0

17_Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης.v.1.0

18_Υπόδειγμα Πινακίδας.v.1.0

19_Λογότυπα.v.1.0

20_Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.v.1.0

______________________________________________

Διευκρινίσεις των όρων εφαρμογής του Καν. Ε.Ε 651/2014 “χαρακτήρας κινήτρου” και “αρχική επένδυση” σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

______________________________________________

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων

Για διευκόλυνση των υποψηφίων δικαιούχων παρατίθεται στη συνέχεια το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις λειτουργικές μορφές των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2, όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ 2986/2016 (ΦΕΚ 3885/Β/02.12.2016) και την 1η τροποποίηση της (ΦΕΚ 2157/Β/04.06.2019), καθώς και από την ΥΑ 12868/2018 (ΦΕΚ 3119/Β/31.07.2018) και την 1η τροποποίηση της (ΦΕΚ 1011/Β/26.03.2019).

ΚΥΑ 2986/2016 (ΦΕΚ 3385/Β/2016) –Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

1η Τροποποίηση ΚΥΑ 2986/2016 (ΦΕΚ 2157/Β/20109) –Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΥΑ 12868/2018 (ΦΕΚ 3119/Β/31.07.2018) – Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών

1η τροποποίηση της ΥΑ 12868/2018 (ΦΕΚ 1011/Β/26.03.2019) – Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών» (Β’ 3119).

______________________________________________________________________

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2251029400 ή 29577 (κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Τερψιχόρη Κονάκα, Κωνσταντίνος Καυλακώνης, Καλλιόπη Κουλουδή και Νικόλαος Πλούκος ), ή στο e-mail: inquiries@etal-sa.gr.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση