2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Αριθμ. Πρωτ 20350/10.05.2019

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 21.05.2019, ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 05.08.2019, ώρα: 15:00

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2, Δράσεις 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.6 & 19.2.7 για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, η ΕΤΑΛ Α.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Έγγραφα – Έντυπα – Οδηγοί – Υποδείγματα Πρόσκλησης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ: Τονίζουμε ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή στο ΠΣΚΕ και έως ώρα 15.00, να υποβάλλουν ιδιοχείρως (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΕΤΑΛ Α.Ε αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, «01_Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής».

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ!

_______________________________________________________________________

Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων

Πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 21.05.2019, ώρα: 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 05.08.2019, ώρα: 15:00

Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης CLLD/LEADER

__________________________________________________________________

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)   –   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

___________________________________________________________________________

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αρχεία της πρόσκλησης, :

0_Πρόσκληση 19.2-ΕΤΑΛ.v.1.0

01_Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής-ΕΤΑΛ-v.1.0

02_Αίτηση Στήριξης-v.1.0

03α_Αίτηση Στήριξης-Συμπληρωματικά.Στοιχεία-ΕΤΑΛ.v.1.0

03β_Αίτηση Στήριξης – Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών.v.1.0

03γ_Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες.v.1.0

03δ_Επιλέξιμοι ΚΑΔ.v.1.0

04_Μελέτη Βιωσιμότητας.v.1.0

05_ Πίνακας Δικαιολογητικών.v.1.0

06_Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου.1.0

07_Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ.v.1.0

08_Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis.v.1.0

09_Ορισμός ΜΜΕ.v.1.0

10_Ορισμός Προβληματικής.v.1.0

11_Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.v.1.0

12_Υπόδειγμα_Έκθεσης_Αυτοψίας.v.1.0

13_Σχέδιο εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.v.1.0

14_Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων.v.1.0

15_Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης.v.1.0

16_Υπόδειγμα Υποβολής Προσφυγής.v.1.0

17_Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης.v.1.0

18_Υπόδειγμα Πινακίδας.v.1.0

19_Λογότυπα.v.1.0

20_Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.v.1.0

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00 στα γραφεία της εταιρείας ή στα τηλέφωνα 2251029400 ή 29577 (κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Τερψιχόρη Κονάκα, Κωνσταντίνος Καυλακώνης, Καλλιόπη Κουλουδή και Νικόλαος Πλούκος ), ή στο e-mail: inquiries@etal-sa.gr.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση