Συγχρηματοδότηση

LEADER / CLLD

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

2η Τροποποίηση ΕΔΠ νο.8/06.07.2018, για νέα καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 24.08.2018

Αριθμ. Πρωτ. Πρόσκλησης (19958/28.03.2018), Κωδικός Πρόσκλησης M2733151

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19.2, Υπομέτρα 19.2.4 & 19.2.6, για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα η ΕΤΑΛ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΔΩ (ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)

Έγγραφα – Έντυπα – Οδηγοί – Υποδείγματα Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΟΠΣΑΑ- ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΑΑ, ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ M2733151 – ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ!, Τονίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής του Φακέλου με την έντυπη Αίτηση Στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά και συμπληρωμένα έντυπα που κατά περίπτωση την συνοδεύουν, ΠΡΕΠΕΙ να κατατεθεί εντός 10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΑΑ.  

 


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ2η Τροποποίηση ΕΔΠ νο.8/06.07.2018, για νέα καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 24.08.2018 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06.07.2018
3. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρχεία που Συμπληρώνονται και Υποβάλλονται από τον Δικαιούχο με την Αίτηση Στήριξης.
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προσθήκη όρου αποδοχής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (σημείο 22), 22.05.2018 (ΓΚΠΔ 2016/679)

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
8. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 152950/23-10-2015 ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
11. ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
12. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ή ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
16. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ XLS

19. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΕΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Υποστηρικτικό Υλικό Υποβολής Αίτησης Στήριξης
5. Ο_Ε.I.1_4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 [ΆΡΘΡΑ 61 ΚΑΙ 65(8) ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕE) 1303/2013]
6. ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
7. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
15. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ενημερωτικά Αρχεία και Στοιχεία

17. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΝ)

18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

20. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΤΔ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

21. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» CLLD/LEADER ΠΑΑ 2014-2020 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. (συσχέτιση του προτεινόμενου έργου με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος)


Θεσμικό Πλαίσιο
22. YA 13215/30.11.2017 ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις

ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)
Οδηγίες για την την πρόσβαση των δικαιούχων δημοσίων έργων στο ΟΠΣΑΑ

Χάρτες Περιοχής Παρέμβασης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1951-2011
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι τα κείμενα της πρόσκλησης και των συνοδευτικών εντύπων της αποτελούν προσαρμογή σε υποδείγματα. 
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει την ευθύνη για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των επενδυτών για αλλαγές στις διαδικασίες και τυχόν τροποποιήσεις.
Για κάθε γενικότερα αλλαγή ή για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στη πρόσκληση και το συνοδευτικό της υλικό που είναι ανοικτά διαθέσιμο σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, λαμβάνεται υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο του Προγράμματος και η ΕΤΑΛ Α.Ε. προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση.
Το παρόν ενημερωτικό υλικό και τα παραρτήματά του προετοιμάστηκαν αποκλειστικά από στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε. με σκοπό την όσο το δυνατόν πλήρη, 
διαφανή και αποτελεσματική υποστήριξη και πληροφόρηση των κατοίκων-αποδεκτών της περιοχής παρέμβασης.
Η Εταιρεία και τα στελέχη της κατέβαλαν σοβαρή προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα, είτε στην ορθογραφία, σύνταξη, νόημα, ή διαδικασία 
τυπογραφείου, εάν τυχόν υπάρξουν σημεία στα οποία εντοπιστεί σφάλμα, ή ασάφεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία ούτως ώστε να προβεί 
στις κατάλληλες διορθώσεις ή διευκρινήσεις

Share