Υποχρεώσεις Δημοσιότητας ΠΑΑ 2014 – 2020

Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό κράτος, αποτελούν θεσμική υποχρέωση όλων των φορέων που εμπλέκονται στο ΠΑΑ, καθώς και των δικαιούχων που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ.

Η υποχρέωση για την τήρηση κανόνων ενημέρωσης και δημοσιότητας προκύπτει από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2016 και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 808/2014 και 669/2016

Στον οδηγό που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις του εκάστοτε Δικαιούχου.

Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014 – 2020

Επιπλέον, παραθέτουμε ειδικό υπόδειγμα βάση του οποίου μπορείτε να διαμορφώνετε τη σήμανση της πράξης σας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (LEADER ΠΑΑ), ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΛΕΣΒΟΣ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (LEADER ΠΑΑ), ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΛΕΣΒΟΣ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Για την ορθή καταγραφή των στοιχείων της πράξης σας στην πινακίδα επικοινωνείτε με το Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων της ΕΤΑΛ Α.Ε., με το στέλεχος που παρακολουθεί την πράξη σας.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Share