Συγχρηματοδότηση

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για έργα δημοσίων παρεμβάσεων, ακολουθούν σχετικά υποδείγματα τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης/Σύμβασης/Απόφασης ‘Ένταξης για έργα που δεν εκτελούνται με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων (ΧΔΣ).

Παρακαλούμε, όλοι οι Δικαιούχοι στη διάρκεια υλοποίησης της πράξης τους, να μεριμνούν για την προσεκτική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματός τους και των όρων της σύμβασης τους

  1. Υπόδειγμα Αιτήματος Τροποποίησης Δικαιούχου (ΧΔΣ)
  2. Πίνακας Τροποποίησης (ΧΔΣ)

Τροποποίηση – Προσθήκη 31.07.2020

  1. Υπόδειγμα Τροποποίησης Πράξης Εντός Κατηγορίας Δαπανών – Τροποποίηση Παραρτήματος Σύμβασης (Προϋπολογισμός Πράξης).
  2. Πίνακας Τροποποίησης (ΧΔΣ) Εντός Κατηγορίας Δαπανών.

Τα παραπάνω υποδείγματα θα κατατίθενται σε Ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣΑΑ. Τα ανοιχτά αρχεία θα αποστέλλονται με e-mail και θα κατατίθεται φυσικός φάκελος στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Α.Μ.Περιμένης

Γεν. Διευθυντής ΕΤΑΛ Α.Ε

 

 

Share