Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης επιλογής αναδόχου με εξουσιοδότηση στον
Γενικό Διευθυντή της, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους (εσωτερικοί διακοσμητές, Πολ. Μηχανικοί
κ.α.) που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών ή πρόκειται να εγγραφούν, προκειμένου να επιλέξει
την συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη προσφορά για επιλογή αναδόχου – εξωτερικού συνεργάτη που θα σχεδιάσει και
θα παρακολουθήσει εργολαβία ανακαίνισης, επισκευής, χρωματισμού, αναδιάρθρωσης χώρου και προμήθειας
εξοπλισμού επίπλων μισθωμένων γραφείων της εταιρείας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:

Ανακαίνιση γραφείων – Αντικείμενο υπηρεσίας

1. Σχεδιασμός και παρακολούθηση εργολαβίας, επιλογή χρωμάτων, επίβλεψη επισκευής από υγρασίες σε
τοιχοποιίες των γραφείων και συνολικό χρωματισμό τοιχοποιίας γραφείων περίπου 120 τμ., Επισκευή
κουφωμάτων και ελαιοχρωματισμός τους, Επισκευή από υγρασίες σε τοιχοποιίες και χρωματισμό
κλιμακοστασίου και εισόδου, Ερμού 4, (συμπεριλαμβάνεται η πόρτα εισόδου).
2. Επιλογή χρωμάτων Συντονισμό και επίβλεψη συνεργείου καθαριότητας, συνεργείο προετοιμασίας χώρου.
3. Πρόταση αρχιτεκτονικής ανακαίνισης εσωτερικού χώρου γραφείων για την καλύτερη λειτουργικότητα τους
4. Έρευνα και διοικητική μέριμνα για την προμήθεια νέου εξοπλισμού επίπλων γραφείων – ειδικές κατασκευές.
5. Επισυνάπτεται ενδεικτική κάτοψη του χώρου των εργασιών.
6. Οι εργασίες δεν απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας – αφορούν εσωτερικούς χώρους χωρίς ανακατασκευές.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα εκτελεσθεί σε στάδια με το πρώτο να αφορά τις επισκευές-χρωματισμούς από
07-17.08.2020, και θα ολοκληρωθεί έως τις 30.10.2020 με τη σταδιακή πλήρη ανακαίνιση των γραφείων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που θα περιλαμβάνει διακριτά το κόστος για τις εργασίες του
αντικειμένου και το σύνολο τους σε καθαρή αξία, ΦΠΑ και σύνολο. Θα εκδοθεί απόφαση απευθείας ανάθεσης Γενικού
Διευθυντή, αποδοχής προσφοράς και ανάθεσης που θα αποτελεί με την συνυπογραφή της και συμβατική υποχρέωση
του συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της ΕΤΑΛ Α.Ε. (Ερμού 4 Μυτιλήνη
81100) ή να τη στείλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@etal-sa.gr έως τη Παρασκευή 31.07.2020 και
ώρα 14:00.

 

->Επίσημη πρόσκληση σε pdf

->Περιοχή εντύπων μητρώου συνεργατών 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για την Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε.
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής

Share