Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης επιλογής αναδόχου με εξουσιοδότηση στον
Γενικό Διευθυντή της, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
δυνητικών συνεργατών ή πρόκειται να εγγραφούν, προκειμένου να επιλέξει την συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη
προσφορά για επιλογή αναδόχου εργολαβίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:

Α. Επισκευή επαγγελματικού χώρου γραφείων – χρωματισμοί τοιχοποιίας και κουφωμάτων

1. Επισκευή από υγρασίες σε τοιχοποιίες των γραφείων και συνολικό χρωματισμό τοιχοποιίας γραφείων περίπου
120 τμ.
2. Επισκευή κουφωμάτων και ελαιοχρωματισμός τους
3. Επισκευή από υγρασίες σε τοιχοποιίες και χρωματισμό κλιμακοστασίου και εισόδου, Ερμού 4,
(συμπεριλαμβάνεται η πόρτα εισόδου).
4. Συνεργείο καθαριότητας, συνεργείο προετοιμασίας χώρου.

Β. Προδιαγραφές – Απαιτήσεις

1. Ο χώρος είναι λειτουργικός και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μεταφορές από συνεργείο και κάλυψη των
επίπλων για να μην υποστούν φθορές.
2. Ο χώρος είναι περίπου 120 τμ, και μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε αυτοψία έως τις 31.07.2020
3. Τα χρώματα θα επιλεγούν από συνεργάτη της ΕΤΑΛ Α.Ε. και επιβλέποντα της εργολαβίας.
4. Τα υλικά θα εμπεριέχονται στην προσφορά του υποψήφιου εργολάβου
5. Ο υποψήφιος εργολάβος αναλαμβάνει την λεπτομερή καθαριότητα με συνεργείο του και παράδοση του χώρου
σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.
6. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν και το κλιμακοστάσιο έως την είσοδο επί της Ερμού, συμπεριλαμβάνεται και η
πόρτα εισόδου.
7. Επισυνάπτεται ενδεικτική κάτοψη του χώρου των εργασιών
8. Οι εργασίες δεν απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας – αφορούν εσωτερικούς χώρους χωρίς ανακατασκευές.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών ξεκινά από την Παρασκευή 07.08.2020, και ολοκληρώνεται και παραδίδεται ο
χώρος έως την Δευτέρα, 17.08.2020 και ώρα 10:00

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που θα περιλαμβάνει διακριτά το κόστος για τις εργασίες του
σημείου Α και το σύνολο τους σε καθαρή αξία, ΦΠΑ και σύνολο. Θα εκδοθεί απόφαση Γενικού Διευθυντή αποδοχής
προσφοράς και ανάθεσης που θα αποτελεί με την συνυπογραφή της και συμβατική υποχρέωση του εργολάβου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στη γραμματεία της ΕΤΑΛ Α.Ε. (Ερμού 4 Μυτιλήνη
81100) ή να τη στείλουν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως τη Δευτέρα 03.08.2020 και ώρα
14:00.

->Επίσημη πρόσκληση σε pdf

->Περιοχή εντύπων μητρώου συνεργατών 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για την Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε.
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση