Η πρόσκληση έκλεισε ατά την καταληκτική της ημερομηνία (19.03.2021)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [01.03.2021]

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της με το εγκεκριμένο Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με τίτλο: ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών στη διαδικασία διαμόρφωσης Ομάδας Έργου Αξιολόγησης που θα αποτελείται από μικτό σχήμα Στελεχών της Εταιρείας και Εξωτερικών Συνεργατών.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. θα προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού της Προγράμματος (ΕΔΠ), με απόφαση της νο. 32/22.01.2021.

Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι:

  1. Διαμόρφωση Σχεδίου Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020.
  2. Περιγραφή του αντικειμένου «Διαμόρφωση Σχεδίου Αξιολόγησης»:

Διαμόρφωση του σχεδίου που αφορά την «Αξιολόγηση της Τοπικής Σ…Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Τ.Π.  VLLD/LEADER 2014-2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική επιτροπή μέσω των Ε.Π. ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 σύμφωνα με την εγκεκριμένη αναμορφωμένη πρόταση της ΕΤΑΛ Α.Ε. που αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης για το ΠΑΑ και Ε.Φ. για το ΕΠΑΛΘ.

Το σχέδιο αξιολόγησης έχει σαν στόχο τον καθορισμό των απαιτούμενων στοιχείων και ενεργειών για τη διαδικασία της αξιολόγησης, τον προσδιορισμό των σκοπών και στοχεύσεων της αξιολόγησης, το χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών, καθώς και την καταγραφή των εμπλεκόμενων τμημάτων και στελεχών.

  1. Στόχοι του αντικειμένου

Προσδιορισμός του αντικειμένου αξιολόγησης γύρω από τρεις βασικού άξονες:

  • Προστιθέμενη αξία του προγράμματος (κοινωνικό αντίκτυπο και τοπική κυβερνησιμότητα)
  • Μηχανισμός ανταπόκρισης (delivery mechanism) της ΟΤΔ (διοικητική συγκρότηση, συμμετοχικότητα ιδιωτικού-δημόσιου για γενικότερα ενεργειών ενδυνάμωσης αρχών της LEADER/CLLD μεθόδου όπως πολυτομεακότητα, συνεργασία και δικτύωση)
  • Τοπική στρατηγική (μετρήσιμοι δείκτες και επιτεύξιμο αντικείμενο)

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση στρατηγικής και στόχευσης της διαδικασίας αξιολόγησης, τον προσδιορισμό χρονοδιαγράμματος και κόστος των ενεργειών, διαμόρφωση μεθόδου και εργαλείων για την διενέργεια της αξιολόγησης, καταγραφή των υποκειμένων της αξιολόγησης (stakeholders) και ομάδων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών.

  1. Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σύνθεση και συγγραφή «Σχεδίου Αξιολόγησης» που θα περιγράφει αναλυτικά τους στόχους του αντικειμένου, στα πρότυπα των υποδειγμάτων «European Evaluation Helpdesk, for Rural Developemt (2017) Guidelines Evaluation of LEADER/CLLD» και «Farnet Support Unit (2018) Evaluating CLLD Handbook for LAGs and FLAGs», προεργασία και συντονισμός για την υλοποίηση του σχεδίου αξιολόγησης.

Η Τοπική Αναπτυξιακή του Προγράμματος παρουσιάζεται στις σχετικές προσκλήσεις για τα υπομέτρα του ΠΑΑ και του ΕΤΘΑ στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

5. Γενικά στοιχεία της πρόσκλησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως πρόταση υλοποίησης του σχεδίου αξιολόγησης σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές, πλάνο παροχής υπηρεσιών, προσδιορισμό παραδοτέων και φάσεων υλοποίησης και κοστολόγηση του αντικειμένου με:

  • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
  • Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

Το χρονοδιάγραμμα ενδεικτικά για το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης προϋποθέτει παράδοση του σχετικού αντικειμένου της σύμβασης έως τις 03.09.2021.

Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών- Συνεργατών της Εταιρείας, όπου παρατίθεται και επεξεργάσιμο αρχείο αίτησης και να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα.

Οι προτάσεις και η εγγραφή στο μητρώο, κατατίθενται στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 19.03.2021, και ώρα 14:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν τη λήψη της επικοινωνίας μέσω αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένων.

Η εξέταση και ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση ανάθεσης Γενικού Διευθυντή με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά και θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προσδιορίζει το αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα και κόστος. Ο προυπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό έως 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το προτεινόμενο κόστος από τους προσφέροντες θα πρέπει να αναλύεται σε ανθρωπομήνες/ανθρωποώρες.

Την Σύμβαση θα παρακολουθεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και θα πραγματοποιούνται σχετικές συσκέψεις επισκόπησης της προόδου σε χρονικά διαστήματα που θα συμφωνηθούν στη σύμβαση.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share