Η πρόσκληση έκλεισε κατά την καταληκτική της ημερομηνία (21.02.2022)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [21.01.2022]

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της με το εγκεκριμένο Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με τίτλο: ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών στη διαδικασία για την υποστήριξη της ομάδας έργου που αξιολογεί υποψήφια επενδυτικά σχέδια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21584/07.09.2021 [Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5075] του Ενδιάμεσου Φορέα Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. θα προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού της Προγράμματος (ΕΔΠ), με απόφαση της νο. 51/19.01.2022.

Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι:

  1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για λογιστικά θέματα επιχειρηματικότητας – υποψηφιοτήτων δικαιούχων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21584/07.09.2021 [Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5075] του Ενδιάμεσου Φορέα Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»
  2. Γενικά στοιχεία της πρόσκλησης, Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν εγγράφως οικονομική προσφορά έως του ποσού των 6.000 ευρώ και για διάστημα έως τις 31.12.2022.

Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών- Συνεργατών της Εταιρείας, όπου παρατίθεται και επεξεργάσιμο αρχείο αίτησης.

Οι προτάσεις και η εγγραφή στο μητρώο, κατατίθενται στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 21.02.2022, και ώρα 14:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν τη λήψη της επικοινωνίας μέσω αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένων.

Η εξέταση και ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση ανάθεσης Γενικού Διευθυντή με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά και θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προσδιορίζει το αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα και κόστος. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό έως 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το προτεινόμενο κόστος από τους προσφέροντες θα πρέπει να αναλύεται σε ανθρωπομήνες/ανθρωποώρες.

Την Σύμβαση θα παρακολουθεί ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share