Συγχρηματοδότηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΕΣ

 

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ, 48/16.11.2021, (4 έκδοση εντύπου πρόσκλησης)

Σύμφωνα με Απόφαση ΕΔΠ της ΕΤΑΛ Α.Ε. 48/16.11.2021, τροποποιείται η πρόσκληση μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΚΕ, όσον αφορά σημαντικές διευκρινήσεις  για την επιλεξιμότητα δαπανών και όρια επενδύσεων.

Οι τροποποιήσεις φέρουν κίτρινη επισήμανση στο κείμενο του εντύπου της πρόσκλησης. (σελ. 17, 35, 47)

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ, 47/01.11.2021, ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

Σύμφωνα με Απόφαση ΕΔΠ της ΕΤΑΛ Α.Ε. 47/01.11.2021, τροποποιείται η πρόσκληση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής πρότασης – αίτησης στήριξης, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Δευτέρα 29.11.2021  και ώρα 16:00.

Επίσης γίνεται σημειακή διόρθωση στην παράλειψη της ένδειξης επιλέξιμου ΚΑΔ 10.71.12, στην υποδράση Β3. Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων στον ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (65%), ειδικά για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ, 44/22.09.2021 – ΑΡΘΡΟ 3, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι:

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις),
 • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης ή που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. (Ημερομηνία 09.09.2021, Α.Π.:21584, Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5075, Έκδοση: 1.0)

Η δράση εφαρμόζει στο σύνολο της Νήσου Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης και Δήμος Δυτικής Λέσβου με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), να ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.410.380,00€.

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε., Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το σκέλος του ΕΠΑΛΘ, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δημοσιεύει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  Δευτέρα 29.11.2021  και ώρα 16:00.

Θεωρούμε ότι η πρόσκληση αυτή αποτελεί ακόμη μια σημαντική ευκαιρία για την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις παράκτιες – αλιευτικές κοινότητες, τους επαγγελματίες αλιείς και τους νέους έως 29 ετών.

Έχουμε ως προτεραιότητα και στόχο να αξιοποιήσουμε πόρους για την Νησιωτική Λέσβο, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δοθεί κίνητρο και σε επαγγελματίες  Αλιείς για βελτίωση των συνθηκών δραστηριότητας τους για συμπλήρωση του εισοδήματος τους.

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μεταποίηση του Αλιευτικού προϊόντος που έχει ιδιαίτερη παράδοση στη Λέσβο.

Ένας από τους πλέον βασικούς στόχους είναι να δοθεί κίνητρο στους Νέους  με την μέγιστη δυνατή ένταση ενίσχυσης να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη Λέσβο σε τομείς που μπορούν να αναδείξουν τοπικά τις δεξιότητες τους, να αναδείξουμε δυνατότητες καινοτομίας ώστε να συνεισφέρουμε στην άρση της φυγής των νέων στα κέντρα και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με νέες ιδέες και νέα πνοή.

Έχουν προηγηθεί εντατικές διαβουλεύσεις με τους τοπικούς φορείς Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου και αναμένουμε ουσιαστικές προτάσεις που θα αναδείξουν με φιλοδοξία την ικανότητα της Λέσβου για την επίτευξη στόχων, για αποτελεσματική τοπική διαχείριση, για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί μας.

Διευκρινιστικές ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τ.Π. CLLD/LEADER ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε. – 23.11.2021

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Τ.Π. CLLD/LEADER ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Έγγραφα – Έντυπα – Οδηγοί – Υποδείγματα Πρόσκλησης.

0. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [έκδοση 4η – 22.11.2021]

 1. Παράρτημα Ι – επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας – ΚΑΔ

Παράρτημα Ι_Α  Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μη Κρατικών Ενισχύσεων

Παράρτημα  Ι_Β  Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας Κρατικών Ενισχύσεων – ΈΚΔΟΣΗ 3.0 – 01.11.2021

 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ ΕΥΚΕ.docx [αρ.5, σημείο 3 & αρ.12 σημείο 4]
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -Δήλωση δαπανών από δικαιούχοΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_Α – Δήλωση Δαπανών από ΟΕΕ,
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Λίστα επαλήθευσης.docx
 4. Παράρτημα V – Έκθεση επαλήθευσης
 5. Παράρτημα VI – Παρακολούθηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων
 6. Παράρτημα VII – Κυρώσεις
 7. Έντυπο Ι_1 – Αίτηση Χρηματοδότησης (όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ)
 8. Έντυπο Ι_2_Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης [αρ.12 σημείο 5]
 9. Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων
 10. Εξειδίκευση κριτηρίων από ΟΤΔ βάσει Τοπικής Στρατηγικής
 11. Δελτία Ταυτότητας Δεικτών –
  12. Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.1,
  12. Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.2,
  12. Δελτίο Ταυτότητα Δείκτη 4.3
 12. Υπουργική Απόφαση 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/2018) (ΥΑΕΚΕΔ)
 13. Οδηγός ΕΣΠΑ_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ
 14. Ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι, Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 15. Πίνακας Τιμών Μονάδας κτιριακών εργασιών
 16. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ΚΕ (Ε.Ι.2_1) -ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ
 17. Υποδείγματα Α, Β, Γ: Αναλυτικός προϋπολογισμός

Υπόδειγμα Α_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες_Επενδ. αλιείς

Υπόδειγμα Β_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες_Μεταπ. πρ. αλιείας

Υπόδειγμα Γ_Προϋπολογισμός_Χρονοδιάγραμμα_Εξοφλημένες δαπάνες_ΚΕ_1407

 1. Υποδείγματα Δ: Λίστα επισυναπτόμενων δικαιολογητικών [αρ.12 σημείο 40]
 2. Υποδείγματα Ε: Χρηματοοικονομικό – Επιχειρηματικό σχέδιο [αρ.12 σημείο 33, 34]
 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ
 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΔ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ με ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

 1. ΦΕΚ 3885Β 2016 ΚΥΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
 2. 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 3885Β 2016
 3. ΦΕΚ 1011Β 2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕΔΔ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 1. Ν.4256/2014 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 2. Ν.4256 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 3. Ν.4504/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΑΤΗΜΑ Ι της ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., Ερμού 4, 81131, Μυτιλήνη και από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. – www.etal-sa.gr, και τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό).

Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξειδικεύεται από τον ΕΦ ΕΤΑΛ Α.Ε. (έντυπο 21. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΣΚΕ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 17.09.2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 29.11.2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 16:00.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στην ΕΤΑΛ Α.Ε. απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (USB stick), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση, όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής). Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι οι κ.κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Καλλιόπη Κουλουδή, Τερψιχόρη Κονάκα, τηλέφωνο: +30 22510 29400 &+30 22510 29577, e-mail: inquiries@etal-sa.gr.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

ΕΤΑΛ Α.Ε.

Share