Συγχρηματοδότηση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., στο πλαίσιο του: Τοπικό Πρόγραμμα Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3206/12-12-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 4111/Β/2016), προτίθεται να προμηθευτεί ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από:

  1. 4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε.» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ 0006115449). (ΕΓΤΑΑ). (65%)
  2. 4 “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ” ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΔ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ”, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5008132 (ΕΤΘΑ). (35%)

με δικαιούχο την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών βάση συμφερότερης τιμής, στα γραφεία της Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.) επί της οδού Ερμού 4, Μυτιλήνη ΤΚ 81131, 1ος όροφος έως την Δευτέρα, 10.04.2023, και ώρα 14:00.

Για τα τεύχη του πρόχειρου διαγωνισμού με προσφορές οικονομικών φορέων, αναλυτικές προδιαγραφές και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΑΛ Α.Ε (Ερμού 4, 1ος όροφος), στο τηλέφωνο 2251029400 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-16:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.etal-sa.gr

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share