Συγχρηματοδότηση

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών παροχής υπηρεσιών στη διαδικασία για την υποστήριξη της ομάδας έργου, για την υποβολή πρότασης και συγκεκριμένα στην ανάλυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (διαμόρφωση SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ) καθώς και  τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση χαρτών κλίμακας 1:200.000  που για το τοπικό πρόγραμμα της Λέσβου την περιοχή παρέμβασης αποτελεί όλο το νησί της Λέσβου.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε θα προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού της Προγράμματος (ΕΔΠ), με απόφαση της νο.69/22.11.2022.

Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι:

  1. Διαμόρφωση της SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Απαιτείται η ανάλυση των δυνάμεων-πλεονεκτημάτων, αδυναμιών-μειονεκτημάτων, προοπτικών-ευκαιριών και απειλών-κινδύνων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, η οποία θα συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματικότερη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής και
  2. Σχεδιασμός και  διαμόρφωση χαρτών κλίμακας 1:200.000. Απαιτείται ο καθορισμός της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΛ ΑΕ πρέπει να παρουσιάσει την περιοχή παρέμβασης, την έκταση και τον πληθυσμό, την ηλικιακή διάρθρωση και την απασχόληση του τοπικού μόνιμου πληθυσμού καθώς και τις περιοχές Natura εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με συνημμένους πίνακες της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών-Συνεργατών της εταιρείας, όπου παρατίθεται και επεξεργάσιμο αρχείο αίτησης.

Οι προτάσεις και η εγγραφή στο Μητρώο, κατατίθενται στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν τη λήψη της επικοινωνίας μέσω αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένων.

Η εξέταση και ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση ανάθεσης Γενικού Διευθυντή με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά και θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα προσδιορίζει το αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα και κόστος.

Την σύμβαση θα παρακολουθεί ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share