Συγχρηματοδότηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ, Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση έως τεσσάρων (4) Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου Χρόνου για έκτακτες ανάγκες της Εταιρείας, ΕΚΔΟΣΗ 1η/31.08.2021, Μυτιλήνη, 31.08.2021, Α.Π.: 21573.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία επιλογής για την κατάρτιση έως τεσσάρων (4) Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό για την υλοποίηση του αντικειμένου της Εταιρείας, όσον αφορά τα παρακάτω τμήματα του λειτουργικού της οργανογράμματος με διάρκεια έως τις 30.09.2022, ή εφόσον απαιτηθεί έως τη λήξη των έργων και προγραμμάτων που εκτελεί η Εταιρεία όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 της παρούσης και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εφόσον παραταθούν.

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΈΝΑ (1) Στέλεχος – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ή ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, ή ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ. ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΘΕΣΗ Α)

ΈΝΑ (1) Στέλεχος – ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. (ΘΕΣΗ Β)

ΈΝΑ (1) Στέλεχος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ή Τ.Ε. (ΘΕΣΗ Γ)

Β. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΈΝΑ (1) Στέλεχος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ή Τ.Ε. (ΘΕΣΗ Δ)

Στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας www.etalsa.gr, έχει αναρτηθεί το Αναλυτικό-Πλήρες τεύχος της πρόσκλησης όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ, 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ, 6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (επεξεργάσιμα αρχεία)

Ι. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η πρόσκληση από τη δημοσίευσή της στον τοπικό τύπο ( “Νέα της Λέσβου” 02.09.2021 & “Δημοκράτης” 02.09.2021) και την ιστοσελίδα της Εταιρείας θα παραμείνει ενεργή για 20 ημερολογιακές εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο πλήρη Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., στη Μυτιλήνη, Ερμού 4, 81131, μέχρι τη Τετάρτη, 22.09.2021, και ώρα 14:00 μ.μ. με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ για τη θέση [όπως αναφέρεται στη πρώτη σελίδα της πρόσκλησης] και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει πρόταση υποψηφιότητας μόνο για μία από τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Υπεύθυνος για διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10:00-14:00) είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, τηλ. +30 22510 29400, 22510 29577.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31.08.2021, Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε.

(Απόφαση Δ.Σ. 267/31.08.2021 & ΕΔΠ 42/31.08.2021)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΤΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΕΔΠ

Share