Συγχρηματοδότηση

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – 23.11.2022

Σε συνέχεια της από 03.11.2022 ανακοίνωσης του δοκιμαστικού συστήματος πληρωμών ενταγμένων πράξεων του Τ.Π. CLLD/LEADER – ΕΠΑΛΘ, έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες πιστοποιήσεις αιτήσεων ελέγχου και καταβολής ενίσχυσης και το σύστημα είναι σε πλήρη λειτουργία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Επιβεβαιώνεται την πρόσβασή σας στο ΠΣΚΕ (όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης)

Σημεία αναφοράς αποτελούν το φύλλο αξιολόγησης (ΛΕΠ/ΦΑΠ) που λάβατε με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, Η απόφαση ένταξης 22150/23.06.2022, και η ατομική Απόφαση Χρηματοδότησης Πράξης με τους όρους και προϋποθέσεις τους, τα αρχεία θα πρέπει να  τηρούνται στο χώρο της επένδυσης /έδρα του δικαιούχου.

Οι Δικαιούχοι/Σύμβουλοι, ακολουθούν τα άρθρα της πρόσκλησης 21584/07.09.2021 Κωδικός 63.1 – CLLD 27, ΟΠΣ: 5075, ειδικότερα τα άρθρα 16-21

ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ πληρωμής είναι η ανάρτηση σχετικής πινακίδας/σήμανσης στην έδρα του Δικαιούχου ή ζώρο επένδυσης. Πληροφορίες λαμβάνετε από τα στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΕΝΤΥΠΑ

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
  2. ΑΡΧΕΙΟ XLSX ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – (17.11.2022)

(αποτελούν υποδείγματα που τροποποιούνται ανάλογα με την πράξη – παρακαλούμε να τηρείται η δομή και μορφότυπος τους, τα επιπλέον φύλλα στο xlsx που δεν αφορούν τον δικαιούχο παρατίθενται ενημερωτικά)

ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ στοιχείων πράξης (ήσσονος/μείζονος)

Α.1 – Την αίτηση τροποποίησης μείζονος σημασίας την συμπληρώνετε και αναρτάτε μαζί με τα δικαιολογητικά στο ΠΣΚΕ, και την καταθέτετε στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. εντός 5 ημερών από την οριστικοποίηση στο ΠΣΚΕ σε φυσικό φάκελο μαζί με το εκτυπωτικό του ΠΣΚΕ και τα δικαιολογητικά. Προσκομίζετε και το αρχείο xlsx, με συμπληρωμένα μόνο τα φύλλα [1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ].

Α.2 – Την αίτηση τροποποίησης ήσσονος σημασίας την συμπληρώνετε και την καταθέτετε στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. σε φυσικό φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά. Προσκομίζετε και το αρχείο xlsx, με συμπληρωμένα μόνο τα φύλλα [1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ]. Συνιστούμε να προηγείται της αίτησης πληρωμής.

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (βασικά βήματα)

Β.1 – Την αίτηση καταβολής ενίσχυσης  την συμπληρώνετε και αναρτάτε μαζί με τα δικαιολογητικά στο ΠΣΚΕ, και την καταθέτετε στο πρωτόκολλο της ΕΤΑΛ Α.Ε. εντός 5 ημερών από την οριστικοποίηση στο ΠΣΚΕ σε φυσικό φάκελο μαζί με το εκτυπωτικό του ΠΣΚΕ και τα δικαιολογητικά. Προσκομίζετε και το αρχείο xlsx, με συμπληρωμένα μόνο τα φύλα [1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, 3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΕΕ, και 3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΕΕ].

Β.2 – Στη συνέχεια θα διενεργείται έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και τυχόν συμπληρωματικών/διευκρινιστικών ενεργειών. Εφόσον υπάρχει πληρότητα θα λάβετε ορισμό Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) και Επιστολή ενημέρωσης για ημερομηνία διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης. εάν δεν υπάρχει πληρότητα ή δεν τεκμηριώνεται το αίτημα κατάλληλα θα διενεργείται απόρριψη για την εκ νέου κατάθεση του.

Β.2 – Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας (τυχόν συμπληρωματικά κλπ – άρθρο 20 πρόσκλησης), θα ενημερωθείτε για την ολοκλήρωση και τυχόν αντιρρήσεις.

Β.3 – Ο Δικαιούχος θα έπρεπε να κάνει αίτημα κατανομής στο ΟΠΣ όμως για λόγους διευκόλυνσης θα το εκτελεί η ΟΤΔ-Α/ΕΦΔ.

Β.4 – Εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στο e-pde και τον ενάριθμο της πράξης, θα εκτελείται άμεσα η καταβολή ενίσχυσης και ο δικαιούχος θα ενημερώνεται από την ΟΤΔ με email και θα απαντά μόλις λάβει την πίστωση επιστρέφοντας κίνηση ημέρας Τραπέζης.

Οι παραπάνω οδηγίες θα εξειδικεύονται και θα εμπλουτίζονται στη πορεία της διαδικασίας και θα απαντώνται στην ιστοσελίδα μας ερωτήσεις που αφορούν συνολικά στο σύστημα.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση,

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής ΟΤΔ-Α/ΕΦΔ

Share