Συγχρηματοδότηση

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020:

Χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες για τα Νησιά του Βορείου Αιγαίου». Μία πολύ σημαντική συνάντηση, με την Πολιτική Ηγεσία του ΠΑΑ και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και Υπηρεσιακά στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.

Ανοικτή Πρόσκληση και σημαντική για την περιοχή μας και τους ενδιαφερόμενους, αγρότες, επιχειρήσεις μεταποίησης, την τοπική μικρή επιχειρηματικότητα συνολικά όσον αφορά και τους υποψήφιους δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, να ενημερωθούν για εξελίξεις στο αντικείμενο και ειδικότερα στην διαδικασία προετοιμασίας τους για προσκλήσεις που ήδη υπάρχουν και για προσκλήσεις που θα ακολουθήσουν.

Share