Συγχρηματοδότηση

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή ενταγμένου Επενδυτικού σχεδίου CLLD/LEADER, του Τοπικού Προγράμματος Λέσβου της ΕΤΑΛ Α.Ε.
Η πρώτη πληρωμή έργου LEADER της τρέχουσας περιόδου στην Ελλάδα. Θα μπορούσε νωρίτερα. Θα μπορούσε πιο εύκολα.
Επίσης σήμερα ολοκληρώθηκε και η πρώτη Δημοπράτηση Έργου (Δημόσια Σύμβαση) της Λέσβου.
Καλούμε τους Δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος Λέσβου, Συλλογικούς φορείς που έχουν εγκεκριμένες Νομικές Δεσμεύσεις να καταθέσουν αιτήματα πληρωμής για ενέργειες και δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας.
Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.
Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Share