Συγχρηματοδότηση

“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4- ΠΑΑ (2014-2020).

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Αξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, ότι εκδόθηκε η παρακάτω 6η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Αξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020»της ΕΥΕ ΠΑΑ. Η τροποποίηση αφορά παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης του τελευταίου αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων από 30 Ιουνίου 2018 σε 31 Αυγούστου 2018.

Ολόκληρη την απόφαση τροποποίησης μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr με αριθμό ΑΔΑ: Ω33Ν4653ΠΓ-4Δ6

 

6η τροποποίηση 537422-7-2016

Share