ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. – 06.05.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεων και εκδόθηκε οριστικός πίνακας κατάταξης.

 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ του ΕΦΔ/ΟΤΔ-Α ΕΤΑΛ Α.Ε., Τ.Π. Λέσβου 

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. αποτελεί τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΕΔΦ/ΟΤΔ-Α) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ. Το τμήμα αυτό το προγράμματος ακολουθεί ειδικότερους όρους και στοχοθεσία και ειδικότερη Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική για την ανάπτυξη παράκτιων περιοχών της Ελλάδας.

Στατιστικά από τον Συνολικό Αιτούμενο προϋπολογισμό 42 προτάσεων ύψους 3.364.409,93 έχει αξιολογηθεί θετικά ποσό 3.214.846,53 που αντιστοιχεί σε 41 υπαγώγιμες προτάσεις.

Σύμφωνα με παροχή δυνατότητας υπερδέσμευσης μετά από ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, ικανοποιείται πλήρως το αίτημα της ΕΤΑΛ Α.Ε. και εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων πράξεων.

 Το χρονικό διάστημα υλοποίησης είναι περιορισμένο και αναμένουμε την άμεση ενεργοποίηση της υλοποίησης των πράξεων που αποτελεί κύριο στόχο και προτεραιότητα για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, τη ροή πόρων στην τοπική οικονομία και την επίτευξη των στόχων του CLLD/LEADER του ΕΠΑΛΘ για προστιθέμενη αξία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

 Ακόμη μια φορά τονίζουμε ιδιαίτερα την άριστη συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ που λειτουργεί με τρόπο που ενισχύει την φιλοσοφία και αντίληψη για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και στέκεται κοντά στις ανάγκες και τοπικές προσπάθειες μας.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 06.05.2022

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Λέσβου LEADER/CLLD, (αρ. απόφασης 54/06.05.2022)

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΚΗΣ

Πρόεδρος Ε.Δ.Π. & Δ.Σ.

Share