Συγχρηματοδότηση

Ισολογισμοί: 

Σύμφωνα με το άρθρο 232, του Ν.4072/2012, “Περιορισμός Υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων”, και τη σχετική δήλωση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Λέσβου, παρατίθενται οι εγκεκριμένοι ισολογισμοί της Εταιρείας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. 2012