ΟΔΗΓΙΕΣ – Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 – Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα

Σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση της Υ.Α. 13215/30-11-2017 (B΄4285) άρθρο 17, και την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της ΕΤΑΛ Α.Ε.και των δικαιούχων εκδίδονται στην ιστοσελίδα μας οδηγίες για διευκόλυνση των δικαιούχων.

Συνιστούμε εν όψη της προθεσμίας κατάθεσης αιτήματος πληρωμής για ποσοστό τουλάχιστον 10% έως τις 05.04.2020, (ένα έτος από την απόφαση ένταξης) να επισπεύσουν τις ενέργειες υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. να ελέγχουν το ΟΠΣΑΑ για την διαπίστωση έγκρισης των ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ή έγκρισης τροποποίησης Νομικών Δεσμεύσεων όπου απαιτείται) που έχουν υποβάλλει και να ακολουθούν τις παρακάτω διαδικασίες:

“…Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, μέσω του ΟΠΣΑΑ. Ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή, οι δικαιούχοι οφείλουν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στην αρμόδια ΟΤΔ, αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης ή υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία θα ορισθούν με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, (η υπ΄αριθμ 97907/04.12.2019 εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ).
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΟΠΣΑΑ, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 10%, της Δημόσιας Δαπάνης της πράξης…”. 

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΠ της ΕΤΑΛ Α.Ε., και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19, αποφασίσθηκε παράταση για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής κατά περίπτωση σε κάθε πράξη και οι δικαιούχοι ενημερώνονται ατομικά. (απόφαση ΕΔΠ 20-2-α/31.03.2020).

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα παρακάτω αρχεία που αφορούν Συλλογικούς φορείς (έργα που εκτελούνται χωρίς διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων):

1 . Αίτηση Πληρωμής Δικαιούχου – έντυπο Ε.1.4.Β  (Λήψη αρχείου)

του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του  ΠΑΑ 2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου – ΟΤΔ – ΕΤΑΛ Α.Ε (Για ενταγμένες πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), (Υποδράσεις 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.2.6.1)

Η Αίτηση Πληρωμής συμπληρώνεται από τους Υποψήφιους Δικαιούχους και κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή συνοδευόμενη από παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

2 . Υποδείγματα Πινάκων 1 και 2   (Λήψη Αρχείου)

2.1 Υποδείγματα Πινάκων 1 και 2 (λήψη Αρχείου) με τιμές μονάδος και ποσότητες, σε περιπτώσεις κατασκευαστικών εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού

Οι Πίνακες συμπληρώνονται και εντάσσονται στο έντυπο της αίτησης πληρωμής και προσκομίζονται στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και ως συμπληρωμένα ψηφιακά ανοικτά-επεξεργάσιμα αρχεία xlsx.

3. Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ_ΕΤΑΛ, υπέρ τρίτων (ΔΟΥ/ΕΦΚΑ κλπ) – (Λήψη Αρχείου)

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (Λήψη Αρχείου)

Για τις Ενέργειες στο ΟΠΣΑΑ και την συμπλήρωση των αρχείων και φυσικού φακέλου.

5. Συνιστούμε να ακολουθούν οι δικαιούχοι τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με την ΕΤΑΛ Α.Ε. και να μεριμνήσουν άμεσα και πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής για τοποθέτηση πινακίδας (όπου εφαρμόζει) σύμφωνα με υπόδειγμα ακολουθώντας τον Δημοσιευμένο Οδηγό Δημοσιότητας.

6. Για την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 19-02-2020 & 18.06.2020) έχουν δημοσιευθεί σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα τον Ιούνιο 2019.

7. Σε περιπτώσεις που στο ΟΠΣΑΑ, δεν αφορά την αίτηση πληρωμής κάποιο δικαιολογητικό αναρτάται το αρχείο: (Σελίδα – Δεν Απαιτείται)

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση