ΟΔΗΓΙΕΣ – Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 – Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα

(Αρχική Δημοσίευση 21.01.2020 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 05.03.2021 και νέα τροποποίηση 11.08.2021 )

Σύμφωνα με την ΝΕΑ Υ.Α. 3083/04.08.2021 (ΦΕΚ B΄3702/11.08.2021), και την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της ΕΤΑΛ Α.Ε.και των δικαιούχων τροποποιούνται στην ιστοσελίδα μας οδηγίες για διευκόλυνση των δικαιούχων.

Καταργείται ο όρος υποβολής αιτήματος πληρωμής 10% εντός 12 μηνών από την απόφαση ένταξης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δεδομένα που ισχύουν από 11.08.2021.

“…Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται από τον δικαιούχο, μέσω του ΟΠΣΑΑ. Ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή, οι δικαιούχοι οφείλουν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στην αρμόδια ΟΤΔ, αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης ή υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα οποία ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, (η υπ΄αριθμ 14886/04.03.2021 -3η τροποποίηση της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ).
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΟΠΣΑΑ, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Α. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα παρακάτω αρχεία που αφορούν Αναθέτουσες Αρχές – φορείς/δικαιούχους που εκτελούν πράξεις με όρους Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016 όπως ισχύει:

Στο αρχείο *.rar, που ακολουθεί, παρατίθενται η εγκύκλιος και τα αρχεία που συμπληρώνει ο Δικαιούχος Δημοσίων Συμβάσεων για να υποβάλει στο ΟΠΣΑΑ αίτημα πληρωμής.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται με προσοχή και συνιστούμε να γίνεται επικοινωνία-επιβεβαίωση με την ΕΤΑΛ Α.Ε. πριν την οριστικοποίηση.

Αρχεία Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου που εκτελεί πράξεις με όρους Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016 όπως ισχύει (κοινόχρηστος φάκελος Dropbox, κατεβάζετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας)

___________________________________________________________________________________________________________

Β. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα παρακάτω αρχεία που αφορούν Συλλογικούς φορείς (για έργα που εκτελούνται χωρίς διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων):

1 . Αίτηση Πληρωμής Δικαιούχου – έντυπο Ε.1.4.Β  (Λήψη αρχείου)

του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)” του  ΠΑΑ 2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου – ΟΤΔ – ΕΤΑΛ Α.Ε (Για ενταγμένες πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), (Υποδράσεις 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5, 19.2.6.1)

Η Αίτηση Πληρωμής συμπληρώνεται από τους Υποψήφιους Δικαιούχους και κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή συνοδευόμενη από παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

2 . Υποδείγματα Πινάκων 1 και 2   (Λήψη Αρχείου)

2.1 Υποδείγματα Πινάκων 1 και 2 (λήψη Αρχείου) με τιμές μονάδος και ποσότητες, σε περιπτώσεις κατασκευαστικών εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού

Οι Πίνακες συμπληρώνονται και εντάσσονται στο έντυπο της αίτησης πληρωμής και προσκομίζονται στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και ως συμπληρωμένα ψηφιακά ανοικτά-επεξεργάσιμα αρχεία xlsx.

3. Ε_4_ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ_ΕΤΑΛ, υπέρ τρίτων (ΔΟΥ/ΕΦΚΑ κλπ) – (Λήψη Αρχείου)

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (Λήψη Αρχείου)

Για τις Ενέργειες στο ΟΠΣΑΑ και την συμπλήρωση των αρχείων και φυσικού φακέλου.

5. Συνιστούμε να ακολουθούν οι δικαιούχοι τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με την ΕΤΑΛ Α.Ε. και να μεριμνήσουν άμεσα και πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής για τοποθέτηση πινακίδας (όπου εφαρμόζει) σύμφωνα με υπόδειγμα ακολουθώντας τον Δημοσιευμένο Οδηγό Δημοσιότητας.

6. Για την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 19-02-2020 & 18.06.2020) έχουν δημοσιευθεί σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα τον Ιούνιο 2019.

7. Σε περιπτώσεις που στο ΟΠΣΑΑ, δεν αφορά την αίτηση πληρωμής κάποιο δικαιολογητικό αναρτάται το αρχείο: (Σελίδα – Δεν Απαιτείται)

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share