Συγχρηματοδότηση

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., ΕΤΑΛ Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σχεδιάζει για να υποβάλλει προς έγκριση Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου για την περίοδο 2021-2027.

Το νέο πρόγραμμα, η νέα Τοπική αναπτυξιακή Στρατηγική θα χρηματοδοτείται από 3 διακριτά Προγράμματα.

  1. LEADER ΓΕΩΡΓΙΑΣ”CLLD/LEADER στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. (Ταμείο Ε.Ε. ΕΓΤΑΑ)
  2. LEADER ΠΕΠ”ΤΑΠΤΟΚ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021 – 2027», Προτεραιότητα 6 «Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών», Ειδικός Στόχος 5.ii – Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών (Ταμεία Ε.Ε. ΕΤΠΑ & ΕΚΤ)
  3. “LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ” – CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021 – 2027, προτεραιότητα του Ε.Τ.Θ.Α.Υ.: «3. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές» συνδέεται με τον ειδικό στόχο 3.1 όπως αυτός έχουν οριστεί βάσει του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2021/1139 του Ταμείου. Ειδικός Στόχος 3.1. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. (Ταμείο Ε.Ε. ΕΤΘΑΥ)

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε συνεκτικές περιοχές που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά όπως ορεινές, αγροτικές, μειονεκτικές και νησιωτικές, σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Προτείνονται από την ΟΤΔ (ΕΤΑΛ Α.Ε.), μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, και αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.
  • Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων.
  • Αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση για τη Λέσβο ως ενιαία περιοχή στην οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ως Περιοχή Παρέμβασης η ΕΤΑΛ Α.Ε. προγραμματίζει τον ορισμό του συνόλου των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Νήσου Λέσβου, και των 2 Δήμων της, με μόνη εξαίρεση το Δημοτικό Διαμέρισμα Μυτιλήνης όσον αφορά το “LEADER ΠΕΠ” στο οποίο θα εφαρμοσθεί Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζουμε ότι, μεταξύ άλλων κριτηρίων, λόγω της τεκμηρίωσης μιας συνεκτικής περιοχής – Π.Ε. Λέσβου, από την περίοδο του LEADER I (1992) έως και σήμερα έχουν υλοποιηθεί ή ενταχθεί πάνω από 600 ιδιωτικά/δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης πλέον των 75 εκ. ευρώ υπό την διαχείριση της ΟΤΔ της ΕΤΑΛ Α.Ε. καθιστώντας τη Λέσβο μια σημαντική περιοχή για την εφαρμογή LEADER στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Από αυτή τη σελίδα, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ενέργειες πληροφόρησης – ενημέρωσης, για τις εκδηλώσεις διαβούλευσης, για τα ερωτηματολόγια καταγραφής και ιεράρχησης αναγκών και όλες τις λοιπές ενέργειες διαβουλεύσεων που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται.

Στη συνέχεια θα συμπληρώνονται μια σειρά από αρχεία και φακέλους για την ανοικτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

__________________________________________________

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ – (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16.12.2022)

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

__________________________________________________

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε. Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Γενικός Διευθυντής

Share