Συγχρηματοδότηση

Κ.Π. LEADER+ Τοπικό Πρόγραμμα Λέσβου


Στις 14 Απριλίου 2000, η Eυρωπαική Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, με προορισμό τα κράτη μέλη, για τη νέα κοινοτική πρωτοβουλία αγροτικής ανάπτυξης Leader+.

Η Πρωτοβουλία Leader + συγκαταλέγεται στις τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006.

Όπως υπονοεί η ονομασία της, η Leader+ δεν θα αποτελέσει απλή συνέχιση της υφισταμένης πρωτοβουλίας Leader ΙΙ, αλλά έχει πλέον φιλόδοξο στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη υψηλής ποιότητας και μεγαλεπήβολων ενοποιημένων στρατηγικών για την τοπική αγροτική ανάπτυξη.
Η πρωτοβουλία θα δώσει επίσης μεγάλο βάρος στη συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των αγροτικών περιοχών.

Σήμερα πλέον βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, όπου έχει συμβατοποιηθεί πλέον το 87,5% των πόρων του προγράμματος (στοιχεία Ιουνίου 2005) με πρόβλεψη συμβατοποίησης της τάξης του 95% έως το τέλος του 2005…

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LEADER PLUS ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΣ – «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ» ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2002-2008 

Η Κ.Π. LEADER PLUS, έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης πορείας της Κ.Π. LEADER I, και II σε Ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο για το νησί μας μετά από διεκδικητική προσπάθεια της ΕΤΑΛ Α.Ε. μέσα από συναγωνισμό βασισμένο στην άμιλλα σχεδόν όλων των περιοχών της Ελλάδος για την ανάδειξη των 40 περιοχών εφαρμογής. 
Το παρόν πληροφοριακό υλικό αποτελεί μια σύντομη αναφορά που θα εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφορίες για όλο το φάσμα εφαρμογής του προγράμματος.
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ως διαχειριστής των τριών πρωτοβουλιών έχει πλέον συσσωρεύσει πολύτιμη εμπειρία στην διαδικασία της ανάπτυξης της υπαίθρου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού μας. 

Η νέα προσπάθεια στην οποία πλέον επικεντρώνεται η εταιρεία δίνει έμφαση στην προβολή της φυσιογνωμίας της Λέσβου και την ταυτότητά της ως τόπου, ώς προορισμού με εξαιρετική ομορφιά και ποικιλία, ως τόπου με ιδιαίτερο πολιτιστικό πλούτο και τόπο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών με μεγάλες ποιοτικές δυνατότητες. Ο στόχος της ΕΤΑΛ Α.Ε. στα πλαίσια των δυνατοτήτων της είναι να αναδείξει το ενδογενές δυναμικό της περιοχής και να ενισχύσει τις προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής και επαγγελματικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας των κατοίκων της.

Στόχος του Τοπικού προγράμματος είναι η έμφαση στην συνένωση δυνάμεων μέσα από:

 • Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
 • Ανάδειξη της Ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Καινοτομία και στην πιλοτική εφαρμογή
 • Συνεργασία και συλλογική στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Κοινή προβολή και προώθηση  

Με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την

 • Ανταγωνιστικότητα της περιοχής μας
 • Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του νησιού μας
 • Την προστασία του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματός του  

Με ποιόν τρόπο; 

Με ενίσχυση των προσπαθειών των κατοίκων της Λέσβου μέσα από χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους από 60% έως και 80% 

Για ποιες δραστηριότητες;

 • για την δημιουργία μικρών βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στον τομέα του τουρισμού  της μεταποίησης των τοπικών προϊόντων και της βιοτεχνίας
 • για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • για δράσεις προστασίας και ανάδειξης φυσικών και πολιτιστικών πόρων και
 • δικτυώσεις μέσω συνεργασιών

Ποιους αφορά το Τοπικό Πρόγραμμα;

Επενδυτής στο τοπικό πρόγραμμα μπορεί να είναι αγρότες, ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα (εταιρείες) ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, Πολιτιστικοί ή Άλλοι Σύλλογοι και σωματεία και άλλες μορφές. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν Δημόσιοι Υπάλληλοι και Συνταξιούχοι. 

Ποιος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή και πληροφόρηση;

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι η ομάδα τοπικής δράσης η οποία σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Και τροφίμων (τέως Γεωργίας) εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα στη Λέσβο για το χρονικό διάστημα 2006-2008. Πληροφορίες μπορεί να πάρει κάθε ενδιαφερόμενος από την εταιρεία μας: 

Ερμού 4 , Μυτιλήνη 81 100, Λεσβος-                 Ελλασ                   τηλ/fax +30 2251 0 29400/29577 ο.τ.δ.- 

4 Ermou str,   Mytiline               81 100, Lesvos – Hellas               tel/fax +30 2251 0 29400/29577               g.a.l.- el-va01

E-Mail : inquiries@etal-sa.gr, Web site: www.etal-sa.gr    

από τους: Αναστάσιο Μ. Περιμένη Γεν. Διευθυντή, και Νεοκλή Τσάγαλο Συντονιστή

Πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου μας; 

Ήδη το έργο είναι σε φάση υλοποίησης του Α΄ κύκλου ένταξης έργων ιδιωτικών και δημοσίων, 46 σε σύνολο, τα οποία έχουν δρομολογηθεί όλα σε φάση πληρωμών με 8 από αυτά να έχουν ολοκληρώσει τις επενδυτικές δραστηριότητές τους.