ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. CLLD/LEADER Λέσβου

Στη φόρμα που ακολουθεί:

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

οι δικαιούχοι των εγκεκριμένων πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα πρέπει να υποβάλουν τον προγραμματισμό τους σε ημερομηνία και ποσό δημόσιας δαπάνης για αιτήματα πληρωμής που σχεδιάζουν να καταθέσουν.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να καταγράψουν με ακρίβεια και ρεαλισμό τις προβλέψεις τους για τα αιτήματα πληρωμής ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε την απαραίτητη διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Α. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ. Οι “προβλέψεις” σας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς για να διασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου και προγραμματισμού της ΕΤΑΛ Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα πόρων και έγκαιρων πληρωμών στα αιτήματα σας.

Β. ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ, το πρώτο αίτημα πληρωμής θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί στο ΠΣΚΕ με δαπάνη τουλάχιστον το 10% του συνολικού προυπολογισμού έως τις 11.12.2021.

Γ. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ, να μην εξαντλούνται τα 6 αιτήματα που έχουν δικαίωμα οι δικαιούχοι σύμφωνα με τη σύμβασή τους.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ, οποιαδήποτε μορφή τροποποίησης προυπολογισμού ή σε στοιχεία της πράξης θα πρέπει να προηγείται αίτημα και να έχει τυχόν εγκριθεί και στη συνέχεια να γίνει αίτημα πληρωμής.
(είναι απαραίτητο στο πληροφοριακό σύστημα να υπάρχει ακολουθία ημερομηνιών)

Η διαδικασία των πληρωμών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Γενικός Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση