Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που αποτελούν πλέον το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Προγράμματα CLLD/LEADER της Ελλάδας. στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014-2020. Ειδικότερα για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους της Λέσβου ενημερώνουμε ότι διαμορφώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ οι δομές των Πληροφοριακών Συστημάτων όπου θα αναρτηθούν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα εκδώσει η ΕΤΑΛ Α.Ε. για υποψήφιους Δικαιούχους Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα και Δικαιούχους ιδιωτικών Επενδύσεων.

Επίσης βασικό σημείο του θεσμικού πλαισίου αποτελεί και η αναμορφωμένη πρόταση του Τ.Π. όπως ισχύει κάθε φορά σε σχέση με τροποποιήσεις της που θα προκύπτουν με την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Τ.Π. LEADER/CLLD ΛΕΣΒΟΥ – Αναμόρφωση.Τ.Π.ΕΓΤΑΑ -28.03.2019

Στο Χρονικό Διάστημα που ακολουθεί θα αναρτώνται, επιπλέον ενημερωτικά στοιχεία και αρχεία που θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. αλλά και οι ενημερωτικές συναντήσεις και διαβουλεύσεις που θα προετοιμάσουν τους δικαιούχους στο πλαίσιο της εμψύχωσης της περιοχής και των ενδιαφερομένων για την υποβολή ώριμων και αποτελεσματικών προτάσεων.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι των Υπουργικών Αποφάσεων

ΥΑ-19.2-ΔΗΜΟΣΙΑ

«Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων».

ΥΑ-19.2-ΙΔΙΩΤΙΚΑ

«Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση