Συγχρηματοδότηση

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου εκ μέρους της ΕΥΕ ΠΑΑ ενημερώνει τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Άξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, 1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020»της ΕΥΕ ΠΑΑ, καλεί τους επενδυτές των οποίων τα επενδυτικά σχέδια συνεχίζονται στις Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων Άξονα 4 ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο (πλέον) 19, να παρευρεθούν στη συνάντηση ενημέρωσης επί θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία υλοποίησης των συνεχιζόμενων πράξεων, στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., την Τετάρτη 28.09.2016 και ώρα 14.00.
Η συνάντηση είναι κρίσιμη για την διαμόρφωση από πλευράς σας πλήρους αντίληψης των διαδικασιών, επομένως κρίνεται απολύτως απαραίτητη η δική σας παρουσία ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου σας (εγγράφως).

Στη συνέχεια παραθέτουμε το τροποποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για την προετοιμασία σας.
_________________________________________________________________

Εγκύκλιος αρ.1.pdf

Εγκύκλιος αρ.1.word

Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων

Share