Συγχρηματοδότηση

Η παρούσα ενημέρωση αφορά όσους δικαιούχους δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση της πράξης τους, και καθυστερούν στο εγκεκριμένο τους χρονοδιάγραμμα. Δεν αφορά όσους έχουν υποβάλει σχετική ενημέρωση παραίτησης της υλοποίησης της πράξης, είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και πρέπει να επιταχύνουν ή έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση  του επενδυτικού τους σχεδίου.

Σε συνέχεια της από 02.02.2024 ενημέρωσης μας σε όλους, παρέχουμε διευκρινήσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας “εξυγίανσης” του Τ.Π. μας.

Αφορά κυρίως δικαιούχους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση στήριξης, όμως με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος μας που συνεδρίασε ειδικά για την απόφαση παροχής διευκρινήσεων τίθενται ορόσημα για την υλοποίηση των πράξεων και την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος που πρέπει να έχει επιτευχθεί έως τις 30.06.2025.

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΕ ΠΑΑ, για τις πράξεις που εντάχθηκαν με την απόφαση ένταξης 3146/11.12.2020 όπως ισχύει, και δεν έχουν οριστικοποιηθεί αιτήσεις καταβολής ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ για τουλάχιστον 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους παραμένει η προθεσμία της 28.02.2024 για οριστικοποίηση αίτησης καταβολής ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ σύμφωνα με τις οδηγίες που ήδη έχουν λάβει γραπτώς και οι δικαιούχοι και οι σύμβουλοι τους.
2.   Για τις πράξεις που εντάχθηκαν με την απόφαση ένταξης 2690/02.11.2021 όπως ισχύει, και δεν έχουν οριστικοποιηθεί αιτήσεις καταβολής ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ για τουλάχιστον 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους παρατείνεται η προθεσμία για οριστικοποίηση αίτησης καταβολής ενίσχυσης για 45 ημέρες έως τις 12.04.2024 σύμφωνα με τις οδηγίες που ήδη έχουν λάβει γραπτώς και οι δικαιούχοι και οι σύμβουλοι τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχουν ανυπαίτιες καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων και έναρξης εργασιών ή και τιμολογήσεων για τη συγκεκριμένη απόφαση ένταξης θα εξετάζεται ειδική αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου (σύμφωνα με το σημείο 5 της εισήγησης παρακάτω).
3.   Για τις πράξεις που εντάχθηκαν με την απόφαση ένταξης 23770/29.01.2024 όπως αναμένεται να τροποποιηθεί εντός των επομένων ημερών να τεθούν ορόσημα στη σύμβαση για διασφάλιση αδειοδοτήσεων έως τις 30.06.2024 και να οριστικοποιήσουν αιτήσεις καταβολής ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ για τουλάχιστον 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους έως τις 30.09.2024 σύμφωνα με οδηγίες που θα λάβουν γραπτώς και οι δικαιούχοι και οι σύμβουλοι τους κατά την διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων.
4.    Αν δεν τεκμηριώνονται τα παραπάνω ορόσημα (1 & 2) να γίνει εξέταση από την ΕΔΠ σε συνεδρίαση της εντός του Μαρτίου και να προβεί με απόφαση ΕΔΠ η ΟΤΔ σε τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης και ανάκληση των εντάξεων των πράξεων που δεν τηρούν τις προθεσμίες.
5.    Έως τις 17.06.2024, οι δικαιούχοι ενεργών πράξεων (δηλαδή το σύνολο των ενταγμένων δικαιούχων που θα παραμένουν με ενεργές πράξεις μετά τα ορόσημα των παραπάνω σημείων 1 & 2) πρέπει να αιτηθούν μέσω του ΠΣΚΕ αιτιολογημένης παράτασης της υλοποίησης των πράξεων τους έως του ορίου της 30.06.2025, με προσεκτική αιτιολόγηση και δεσμευτικά χρονικά ορόσημα κατάθεσης αιτήσεων καταβολής ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ που αν έχουν αποκλίσεις θα τίθενται σε καθεστώς επιτήρησης σύμφωνα με την ΥΑ 1377/2022 (άρθρο 13, παρ.4).
6.    Για αιτήσεις προκαταβολής να διασφαλίζεται η πλήρης αδειοδότηση εντός 4 μηνών από την οριστικοποίηση της αίτησης προκαταβολής και έναρξη εργασιών με ειδική τεκμηρίωση, σε αντίθετη περίπτωση θα τίθενται οι πράξεις σε επιτήρηση με πιθανή επίπτωση την ανάκληση και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής..

Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται προσεκτικά η υλοποίηση κάθε πράξης σύμφωνα με την ΥΑ 1377/2022 (ειδικότερα το άρθρο 13). Τα παραπάνω ορόσημα προκύπτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυγίανση του Τ.Π. και τη διασφάλιση ότι το Τ.Π. έχει σαφή ορόσημα και διαφανείς διαδικασίες για την υποστήριξη του συνόλου των δικαιούχων.

Σύντομα θα ακολουθήσει και η διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων για όσους έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν και οι διαδικασίες μακροχρόνιων ελέγχων.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share