Συγχρηματοδότηση

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Παρατίθεται στη συνέχεια η Απόφαση ένταξης 13 ιδιωτικών πράξεων εκ των 15 επιλέξιμων, θα ακολουθήσει τροποποίηση για την ένταξη των 2 επιπλέον επιλέξιμων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύσταση των επιχειρήσεων σε καθορισμένη προθεσμία.

Ημερομηνία 29.01.2024, Α.Π.: 23770 – 9ΖΨΖ4653ΠΓ-ΦΤΦ

Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ/ΕΦ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. [ΕΤΑΛ Α.Ε.].

Θα ακολουθήσει ειδική ατομική ενημέρωση για τη διαδικασία υπογραφής σύμβασης σε συγκεκριμένη προθεσμία με σχετικά δικαιολογητικά και έναρξη χρήσης των υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι συνολικά οι προθεσμίες για τους δικαιούχους της συγκεκριμένης πρόσκλησης πρέπει να τηρούνται προσεκτικά.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

 

Share