ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αρχικά σας ευχόμαστε καλή υλοποίηση, και η ένταξη σας να φέρει την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 21584/07.09.2021 [Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD 27, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5075] του Ενδιάμεσου Φορέα Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» για συνολική δημόσια δαπάνη 2.277.628,98 ευρώ., Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου.

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Πρόσκλησης, προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), να αποστείλει στον ΕΦ (εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης):

  1. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα (εφόσον έχει δηλωθεί πρόθεση δανείου)
    ή/και
    ii.    τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με διαθέσιμο υπόλοιπο λογαριασμού για ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% ( Σημείωση – ισχύει άλλο ποσοστό για την υπόλοιπη Χώρα για όλους του δικαιούχους του Τ.Π. Λέσβου ισχύει όπως αναφέρεται στη συνέχεια το 15%) του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.

Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται:

–    οι πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά ή που αφορούν σε παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός ή το δάνειο που θα κατατεθεί, πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης στην περίπτωση των απομακρυσμένων νησιών και τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην περίπτωση πράξεων μικρής παράκτιας αλιείας. Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
–    οι πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό δικαιούχο ή καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό επίπεδο και παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης.

Β) Οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν εκκρεμότητα – όρους στο φύλλο αξιολόγησης θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά/τεκμηρίωση στο διάστημα των 15 εργάσιμων ημερών.

Γ) Οι δικαιούχοι οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση χρηματοδότησης ως υπό σύσταση νομικά πρόσωπα/εταιρείες, θα πρέπει να πλέον των ανωτέρω να υποβάλλουν και :

i.    Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου θα δηλώνεται και ο αριθμός IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο (υπεύθυνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου) θα είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Δ) Μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους δικαιούχους, θα αποσταλεί σε κάθε δικαιούχο Σχέδιο Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης

Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στον ΕΦ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.

Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

(με τους όρους και τις δεσμεύσεις του για την εκτέλεση της Πράξης, καθώς και οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της), το οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδεχθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μέσω της υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης – Συνημμένο 4 της Πρόσκλησης).

Ε) Θα ακολουθήσει η έκδοση Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία θα αποσταλεί σε κάθε δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή και του συστήματος επικοινωνίας του ΟΠΣ) επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

1. ΑΠΟΦΑΣΗ.ΕΝΤΑΞΗΣ 23.06.2022

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ IV-με ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Share