Συγχρηματοδότηση

Πρόσκληση για προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών και υπογραφή σύμβασης υλοποίησης ενταγμένου επενδυτικού σχεδίου στο Τ.Π. Μέτρου 19.2 – Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER (1η πρόσκληση Ιδιωτικών).

Σύμφωνα με την ΥΑ ΦΕΚ 3702/11.08.2021, άρθρο 12, παρ. 3, όπως ισχύει, και την με αρ. 2690/02.11.2021 Απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Μέτρου 19.2 – έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER (2η πρόσκληση) της ΕΤΑΛ Α.Ε. – Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, σας καλούμε για την υποβολή δικαιολογητικών προκειμένου στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπογραφεί σχετική σύμβαση υλοποίησης.

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.etal-sa.gr) τα παρακάτω αρχεία σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών που έχει διαβιβασθεί στα emails των δικαιούχων όπως έχουν δηλωθεί στο ΠΣΚΕ:

  1. Απόφαση ένταξης με αρ. 2690/02.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΜ9Τ7ΛΩ-Σ00)
  2. Σχέδιο σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΛ Α.Ε. και δικαιούχου
  3. Πίνακας -κατά περίπτωση- απαιτούμενων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ.
  4. Σχέδιο υπεύθυνης δήλωσης – παράρτημα της σύμβασης

Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν (κατά περίπτωση) τα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα (με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή 02.11.2021.

Παράρτημα της σύμβασης αποτελεί και ο εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός όπως παρατίθεται στην Αναφορά αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Ειδικότερα δε σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τεκμηριώνονται τυχόν παρατηρήσεις στην Αναφορά αξιολόγησης που συνόδευε την ανακοίνωση αξιολόγησης ή την οριστικοποίηση αποτελεσμάτων.

Η Απόφαση Ένταξης των υπαγώγιμων Πράξεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. www.etal-sa.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται η 03.12.2021.

Παρακαλούμε να απαντήσετε ότι λάβατε την παρούσα στο email του αποστολέα (inquiries@etal-sa.gr)

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προ-αναφερόμενη ημερομηνία-προθεσμία ενδεχομένως θα διενεργηθεί διαδικασία ανάκλησης της απόφασης ένταξης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share