Συγχρηματοδότηση

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ.Π. CLLD/LEADER

Η νομική μορφή της ΕΤΑΛ Α.Ε.- υπαγόμενη στις διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.4548/2018-,  με σκοπό εμπορικό και πρόβλεψη διανομής κερδών) καθώς και η μετοχική της σύνθεση είναι εντός των  προβλέψεων του κανονιστικού πλαισίου για τις Ομάδες Τοπική Δράσης (άρθρο 32, παρ. 1 εδάφιο β) του Καν. 1303/2013.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι μια Εταιρεία στην οποία σύμφωνα με το καταστατικό της, κανένας μέτοχος που εκφράζει συμφέροντα δημοσίου τομέα δεν έχει πλειοψηφία άνω του 50% επομένως για τις δραστηριότητες της ΕΤΑΛ Α.Ε., “εφαρμόζεται ότι ισχύει για κάθε εταιρεία με αυτά τα χαρακτηριστικά και τυχόν επιπλέον προβλέψεις που είναι σε ισχύ με βάση το καταστατικό της εταιρείας, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή άλλο παρόμοιο εσωτερικό πλαίσιο, νομίμως εγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας.(ΕΥΘΥ, 01.08.2018).”

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4548/2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 78007842000 ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΗΝ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

_________________________________________________________________________

Το ιΔιοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 10 μέλη έχει με εντολή της Γενικής συνέλευσης και σύμφωνα με το καταστατικό πλήρεις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τις αποφάσεις της εταιρείας.

Το διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα σύνθεσή του από 25.11.2020, αποτελείται από:

1.ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  του Παναγιώτη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Προκοπίου ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

οι οποίοι πλέον εκπροσωπούν νόμιμα με υπογραφή τους την εταιρεία. Κάθε έγγραφο για να δεσμεύει την εταιρεία πρέπει να φέρει μία υπογραφή εκ των α) Προέδρου, ή β) Αντιπροέδρου, ή γ) Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μέλη του Δ.Σ. είναι οι κ.κ.

4.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου

5. ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Θεοδώρου

6.ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου

7.ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεμιστοκλή

8.ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη

9.ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΗ ΑΣΑΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

10.ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη

Η θητεία του νέου Δ.Σ. έχει πενταετή διάρκεια έως τις 25.11.2025.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΛΕΣΒΟΥ 

(ΠΑΑ 2014-2020 – ΕΠΑΛΘ 2014-2020)

Για τον κύριο σκοπό και αποστολή της ΕΤΑΛ Α.Ε ως Ομάδα Τοπική Δράσης-ΟΤΔ, και ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ (άρθρο 32, παρ. 1 εδάφιο β) του Καν. 1303/2013 πρέπει να πληρούνται οι όροι της έγκρισης και επιλογής της Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Τ.Π. CLLD/LEADER, και ειδικότεροι όροι των Καν.ΕΕ 1303/2013, 1305/2014, και 508/2014, όπου προβλέπεται κάθε απόφαση να λαμβάνεται με απαραίτητη προϋπόθεση να συμμετέχει εκπρόσωπος Αλιέων (>=20%) εκπρόσωποι συμφερόντων Δημοσίου Συμφέροντος έως 49%, Εκπρόσωποι Ιδιωτικών Συμφερόντων τουλάχιστον 50% (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων Αλιέων). Σε κάθε απόφαση διασφαλίζεται η μη ύπαρξη θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων με κατάλληλη δήλωση ή εξαίρεση των μελών ή των αναπληρωματικών μελών.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, στην παρούσα σύνθεσή της με απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων βάση καταστατικού άρθρο 25 παρ. 1.ιδ, (απόφαση Δ.Σ 260/05.10.2020), έχει την παρακάτω σύνθεση:

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Ε.Α. ΑΜΚΕ),

2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του Θεοδώρου, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ.

3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ του Θεοδώρου, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

4.ΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, του Θεοδώρου, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

5.ΜΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ του Παναγιώτη, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, “Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η Θητεία της επιτροπής, είναι παράλληλη με την θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, και λήγει στις 25.11.2025.

Κάθε έγγραφο για να δεσμεύει την επιτροπή πρέπει να φέρει μία υπογραφή εκ των α) Προέδρου, ή β) Αντιπροέδρου, ή γ) Γραμματέα της επιτροπής.